Wyniki działalności finansowej

Rok sprawozd. 2007 2008 2009 2010 I-VII 2011
Wynik finansowy 6.240 279 8.875 5.818 ?
ujemny dodatni ujemny ujemny

Wyniku finansowego na koniec roku nie możemy przewidzieć. Na koniec lipca jest dodatni.

Analizując to zestawienie zauważamy, że stosunek przychodów do wydatków w poszczególnych latach jest różny i prawie stale jest ujemny. Rodzi się więc pytanie z czego pokrywamy te nadwyżki kosztów nad przychodami.

Pokrywamy je ze statutowego funduszu specjalnego, który powstał wtedy, kiedy lokaty bankowe przynosiły dużo wyższe odsetki, a wszelkie wyniki dodatnie były przeksięgowywane na ten fundusz. który stale jest na lokacie bankowej. Deficyt ten będzie się pogłębiał w latach następnych.

Z wielką trosk i obawą myślimy o przyszłości naszego Oddziału.

Kazimierz Szymański