Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie w okresie VIII kadencji (2016-2020/22 r.)

Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie w dniu 24 września 2016 r. wybrano i ukonstytuował się Zarząd w składzie:

 1. Aleksandra Szemioth – Prezes
 2. Krystyna Wierzbicka – Vice prezes
 3. Józef Kołodziej               – Vice prezes
 4. Leopold Walczewski       – członek Zarządu
 5. Janina Bober                   – Sekretarz
 6. Krystyna Danuta Głuszek – Skarbnik
 7. Lidia Świdrak                   – członek Zarządu
 8. Lech Trzaska                    –       j. w.
 9. Ludmiła Dąbrowska       –         j. w.
 10. Władysława Maria Pietras –      j. w.
 11. Stefan Lubelski                 –       j. w.
 12. Barbara Łuczyńska           –       j. w.
 13. Jadwiga Turowska          –         j. w.
 14. Danuta Trylska Siekańska –      j. w.
 15. Zdzisław Cnotka             –         j. w.
 16. Wanda Puszko-Tarnawska –     j. w.

Komisja Rewizyjna:

 1. Tadeusz Bajwoluk – Zastępca Przewodniczacej
 2. Stanisława Herman – Przewodnicząca
 3. Irena Pirowska – Członek
 4. Halina Kulig – Członek

Oraz Sąd Koleżeński:

 1. Liberta Jurkin Chlipała – Przewodniczacy
 2. Liwiusz Matus – Członek
 3. Lidia Świdrak – Członek

Na pierwszym zebraniu nowego Zarządu ukonstytuowały się komisje:

Komisja Organizacyjna w składzie: Krystyna Danuta Głuszek, Lidia Świdrak, Zdzisław Cnotka i okazjonalnie Aleksandra Szemioth.

Komisja Charytatywna – Jadwiga Turowska, Danuta Trylska Siekańska, Ludmiła Dąbrowska.

Komisja Historyczna – Aleksandra Szemioth, Leopold Walczewski,  Lech Trzaska.

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień – Wanda Puszko-Tarnawska i Józef Kołodziej

Zespół redakcyjny Informatora „Sybirak” – Krystyna Wierzbicka, Aleksandra Szemioth okazjonalnie też inne osoby.

Poczet Sztandarowy – Tadeusz Sobaszek, Stanisław Libura,  Stanisław Majcher, Janina Majcher i Zdzisław Cnotka.

Specjalne podziękowania należą się Pani Janinie Majcher, która opiekując się sztandarem i jego akcesoriami, w razie potrzeby stawała z szarfą w poczcie.

Inne osoby z Zarządu przyjęły na siebie różne zadania:

Stronę internetową naszego Oddziału Związku Sybiraków prowadzę Ja.

P. Barbara Łuczyńska zajęła się współpracą ze Szkołą Podstawową w Krzęcinie, a w szczególności  z harcerzami.

P. Stefan Lubelski podjął się prowadzenia w Szkołach Ogólnokształcących prelekcji na temat zesłań i deportacji Polaków na Syberię, a także w godzinach otwarcia biura przyjmowania składek członkowskich.

P. Janina Bober pełniąc funkcję Sekretarza Zarządu kierowała pracą naszego biura, załatwiała formalności związane z przyjęciem nowych członków oraz wszystkie formalności związane z przyznawaniem rent wdowich po zmarłych sybirakach, a także inne sprawy personalne naszych członków.

P. Krystyna Wierzbicka pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu zajmowała się obsługą komputerową naszego biura. Niestety zaraz na początku kadencji z powodu złego stanu zdrowia zrezygnowała z pracy w Zarządzie, a obowiązki obsługi komputerowej biura oraz strony Internetowej przejąłem Ja.

P. Krystyna Głuszek pełniąc funkcję Skarbnika i będąc członkiem Komisji Organizacyjnej zajmowała się organizacją corocznych spotkań opłatkowych Sybiraków oraz organizacją pielgrzymek Sybiraków do Częstochowy i Czernej.
Jako skarbnik, bardzo odpowiedzialnie zajmowała się sprawami finansowymi Związku. Podobnie sumiennie swoje obowiązki pełniła Pani P. Władysława. Maria Pietras, która zajmowała się przyjmowaniem składek i  była odpowiedzialna za sprawy kasowe naszego Oddziału Związku.

P. Aleksandra Szemioth jako Prezes kierowała pracą Zarządu, współpracowała z innymi organizacjami i instytucjami w Krakowie, była też członkiem Prezydium w Zarządzie Głównym Związku Sybiraków i pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Historycznej.

A ponadto nieprzerwanie od roku 1989 zajmowała sięredagowaniem Informatora ,,Sybirak”. W bieżącej kadencji ukazało się 12 jego numerów (od początku 89), kolejny 90 numer ukaże się po wyborach.

Oprócz bieżących informacji i komunikatów w „Sybiraku” w rubryce „Kalendarium” są zamieszczane sprawozdania z pielgrzymek i uroczystości organizowanych przez nasz Związek oraz przez władze Krakowa lub  środowiska kombatanckie z okazji rocznic i wydarzeń historyczno- patriotycznych.

W „Sybiraku” publikowane są również krótkie okolicznościowe artykuły lub wspomnienia, pisane przez naszych członków –  Barbarę Łuczyńską, Lecha Trzaskę, Wandę Puszko-Tarnawską i innych . Oprócz „Sybiraka” ważnym środkiem przekazu informacji jest też nasza strona internetowa.

Komisja organizacyjna – Dzięki pracy Zarządu i Komisji Organizacyjnej  członkowie naszego Oddziału uczestniczyli w licznych uroczystościach rocznicowych takich jak:

 • Wybuchu II wojny światowej (wrzesień)
 • Deportacji Polaków na Syberię (luty, kwiecień, maj, czerwiec)
 • Zbrodni Katyńskiej (kwiecień)
 • Odzyskania niepodległości (listopad)
 • Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
 • Powstań Narodowych (listopad, styczeń)
 • Katastrofy Gibraltarskiej (lipiec) i  innych uroczystości.

W większości tych uroczystości udział brał poczet sztandarowy naszego Oddziału

Oprócz w/w uroczystości Komisja organizowała coroczny Opłatek Sybiraków, Pielgrzymki Sybiraków na Jasną Górę oraz Pielgrzymki  do Czernej gdzie znajduje się sanktuarium Patrona Sybiraków św. Rafała Kalinowskiego. Niestety w latach 2020 i 2021 ze względu na pandemię, obydwie wymienione pielgrzymki się nie odbyły.

Od wielu lat dzięki staraniom Pani Aleksandry Szemioth i Pani Barbary Łuczyńskiej nasz Związek ściśle współpracuje ze Szkołą w Krzęcinie.

Obecnie wzajemne relacje i kontakty są bardzo przyjazne – Harcerze  z Krzęcina biorą udział w naszych uroczystościach w Krakowie, a nasi członkowie uczestniczą, w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Szkołę.

Co roku 17 września obchodziliśmy uroczyście Dzień Sybiraka. Uroczystość rozpoczyna Msza św.  w Bazylice Mariackiej, po czym pochód, z pocztami sztandarowymi na czele przechodzi na plac O. Studzińskiego, pod Krzyż Katyński i tablicę Pamięci Zesłańców Sybiru gdzie składane są wiązanki kwiatów i zapalane są znicze. W tym Dniu Sybiracy spotykają się też tradycyjnie w klasztorze OO. Kapucynów – na Mszy św. i pod naszą tablicą pamiątkową w krużganku Kaplicy Loretańskiej.

W tym roku wspólnie z Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich 10 lutego br. obchodziliśmy 82 rocznice I deportacji Polaków na Syberię oraz 13 kwietnia rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Komisja Charytatywna zajmowała się opiniowaniem podań o zapomogi dla uboższych naszych członków oraz wdów po Sybirakach. Komisja również opiniowała wnioski o wyższe zapomogi, kierowane do Opieki Społecznej. Członkowie Komisji wizytowali chorych Sybiraków w Domach Opieki Społecznej, a także z ramienia Zarządu uczestniczyli w wielu pogrzebach naszych zmarłych Sybiraków.

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień- przygotowywała wnioski o nadanie odznaczeń, na podstawie których w okresie sprawozdawczym przyznano:

Honorowe Odznaki Sybiraka – dla 9 osób

Srebrne Odznaki Zasłużonego dla Związku Sybiraków – dla 4 osób

Złote Odznaki Zasłużonego dla Związku Sybiraków – dla 6 osób

Medale Pro Patria dla 12   osób.

Komisja Historyczna – W okresie minionej kadencji Komisja Historyczna pracowała głównie jednoosobowo dzięki działaniu Pani Aleksandry Szemioth. Pozostali bowiem członkowie, krótko po rozpoczęciu kadencji z braku sił i zdrowia zaprzestały pracy w Komisji. Głównym kierunkiem działań Komisji było upowszechnianie prawdy historycznej o losach Sybiraków wśród młodzieży szkolnej i akademickiej, a także dorosłych Polaków poprzez organizowanie wystaw, spotkań i prelekcji wygłaszanych przez śp. Aleksandrę Szemioth i śp. Lecha Trzaskę, P. Barbarę Łuczyńską i P. Stefana Lubelskiego i innych członków Zarządu.

Owocną w tym zakresie okazała się też współpraca  naszego Związku z Instytutem Pamięci Narodowej i z Centrum Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W Wyniku tej współpracy pracownicy Centrum mają dostęp do naszych zbiorów historycznych, a duża ich część znajduje się na stałej ogólnie dostępnej wystawie w siedzibie Centrum w Forcie Skotniki.

Komisja dzięki usilnym staraniom Pani Aleksandry Szemioth, przy znaczącym wsparciu Pani Joanny Florkiewicz-Kamieniarczyk, uzyskała z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację, dzięki której zostały wydane  kolejne tomy książek 17 i 18 z serii „Tak było … Sybiracy”.

Zarząd Oddziału – W okresie mijającej kadencji Zarząd odbył 42  protokółowane posiedzenia na, których podjęto kilkanaście prawomocnych uchwał dotyczących spraw finansowych oraz wszelkich innych działań organizacyjnych, a w szczególności dotyczących:

– przyznawania zapomóg potrzebującym członkom Oddziału,

– ustalania wydatków na  corocznie spotkania, uroczystości i pielgrzymki,

– przygotowania i organizacji cyklicznych uroczystości rocznicowych Związku.

– udziału Sybiraków w uroczystościach religijno-patriotycznych organizowanych     przez władze samorządowe i państwowe,

– rozpatrywania bieżących spraw zgłaszanych przez członków Oddziału.

Biuro Zarządu do końca 2019 roku było czynne 2 razy w tygodniu tj. we wtorki
i czwartki w godzinach od 12 do 14. Natomiast od kwietnia 2020 roku ze względu na pandemię Covid 19 biuro do chwili obecnej jest czynne tylko we wtorki. Działalność biura w okresie pandemii była, w zależności od intensywności zakażeń kilkakrotnie zawieszana. Najdłużej biuro było nieczynne w czasie II i III fali zakażeń tj. od października 2020 do maja 2021 r.

Śmierć Pani Prezes Aleksandry Szemioth w tym okresie, a także okres pandemii sprawiły, że planowane zwołanie na wiosnę 2021 r. Walnego Zebrania i wybory nowego Zarządu się nie odbyły.
Skład Zarządu w  okresie mijającej kadencji, uległ znaczącemu zmniejszeniu, gdyż jak już wspomniałem wcześniej 4 osoby zmarły, a 3 osoby wycofało się z pracy z powodu złego stanu zdrowia zaraz na początku kadencji. Była to P. Krystyna Wierzbicka, P. Lidia Świdrak i Pan Zbigniew Cnotka. W sierpniu 2021 r. ze względu na stan zdrowia z pracy w Zarządzie zrezygnowała P. Maria Władysława Pietras i Skarbnik P. Krystyna Głuszek. Znacząco zmalała też liczba członków, bowiem zmarło ok. 130 osób. Jest to liczba przybliżona, gdyż nie wszystkie rodziny zgłaszają nam odejście swoich bliskich.

Żegnamy ich wszystkich z wielkim smutkiem – niech spoczywają w pokoju.

Dlatego w celu uzupełnienia i wzmocnienia składu osobowego Zarządu na posiedzeniu  w dniu 25 maja 2021 r. zgodnie z & 19 ust. 3 Statutu Związku Sybiraków z dnia 17 września 2020, podjęto uchwałę o dokooptowaniu do pracy w Zarządzie dwie nowe osoby będące potomkami Sybiraków tj. Pana Piotra Stefańskiego i Pan Michała Bursę.

W wyniku głosowania uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.
Pan Michał Bursa zadeklarował chęć udziału w pracach Komisji Historycznej.

Pan Piotr Stefański podjął obowiązki związane z redagowaniem (wspólnie z zespołem redakcyjnym) i przygotowaniem do druku naszego informatora „Sybirak”.

Dzięki Jego działaniom wydane zostały dwa ostatnie numery Sybiraka tj. 88 – 89, a kolejny jest w przygotowaniu i ukaże się po wyborach. W okresie mijającej kadencji do naszego Związku przyjęto 25 nowych członków, w tym 4 członków wspierających. Obecnie liczba członków naszego Oddziału na dzień 23 kwiecień 2022r. wynosi 297 osób.

Podsumowując działalność Zarządu krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków w okresie sprawozdawczym 2016-2022 można stwierdzić, iż była ona w pełni zgodna ze Statutem Związku i polegała głównie na świadczeniu wszelkiej pomocy członkom Związku znajdującym się w trudnej życiowej sytuacji oraz na przekazywaniu wiedzy o zesłaniach syberyjskich młodzieży, a także dorosłym Polakom. Z wielką troską traktowaliśmy pamięć o syberyjskiej przeszłości, o czym świadczą wymienione wcześniej   liczne uroczystości rocznicowe obchodzone przez Sybiraków.
Dalsza praca, już nowego Zarządu, będzie przypuszczalnie prowadzona w podobny sposób. Ważnym jest, abyśmy dzisiaj wybrali ludzie chętnych do jej kontynuowania, którym wystarczy do tego zapału, sił i zdrowia.
Kończąc wszystkim członkom ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz osobom spoza tego gremium, ale aktywnym w działaniach dla naszego środowiska — składam wyrazy uznania oraz serdeczne podziękowanie za ich ofiarną i całkowicie bezinteresowną pracę.
Osobno pragnę wyrazić wdzięczność i podziękowanie naszemu Kapelanowi, Ojcu Jerzemu Pająkowi, który jest na wszystkich sybirackich uroczystościach, pielgrzymkach i modli się w naszych intencjach, wygłaszając piękne, religijno-patriotyczne kazania. Dziękujemy także wszystkim  Ojcom i Braciom Kapucynom, za udostępnienie Sali na dzisiejsze zebranie i za gościnne przyjmowanie Sybiraków w swoim krakowskim klasztorze i kościele od początku działania krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków.

Kraków –  kwiecień 2022r. 


Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Sybiraków w Krakowie VI kadencji (2011-2016) r.

Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Związku
Sybiraków w Krakowie w dniu 29 września 2011 r. wybrano Zarząd
w składzie:

  l. Aleksandra Szemioth          – prezes

2. Krystyna Wierzbicka          – Wiceprezes

3. Józef Kołodziej                   – Wiceprezes

 4. Leopold Wa1czewski         – Wiceprezes

 • Krystyna Danuta Głusze – skarbnik
 • Lidia Świdrak                          – sekretarz

7. Jan Kwiatkowski                  – redaktor Informatora” Sybirak”

 • Władysława Maria Pietras – kasjer
 • Ewa Janowiec                          – członek Zarządu

1 O. Stefan Lubelski                      – członek Zarządu

 1. Barbara Łuczyńska                – członek Zarządu
 2. Jan Pieczyrak                         – członek Zarządu
 3. Wanda Puszko-Tarnawska – członek Zarządu
 4. Roman Szablowski               – członek Zarządu
 5. Kazimierz Szymański           – członek Zarządu
 6. Jadwiga Turowska                – członek Zarządu

17. Lech Trzaska                          – członek Zarządu

d Koleżeński l. Janusz Żuławski – przewod. Liwiusz Matus Józefa Paszyńska  

oraz:

Komisję Rewizyjną

 1. Stanisława Herman – przewodnicząca
 2. Bajwoluk Tadeusz
 3. Irena Pirowska

4. Jerzy Płachta Płatowicz

Na pierwszym zebraniu nowego Zarządu ukonstytuowały się komisje:

Komisja Organizacyjna w składzie: Krystyna D. Głuszek, Roman Szablowski Kazimierz Szymański, Jan Pieczyrak i okazjonalnie Aleksandra Szemioth.

Komisja Charytatywna – Ewa Janowiec – przewodnicząca, Krystyna
D. Głuszek, Kazimierz Szymański i Jadwiga Turowska

Komisja Historyczna – Aleksandra Szemioth- przewodnicząca,
Leopold Walczewski i 10-cioosobowy zespół.

Komisja Członkowsko Weryfikacyjna – Krystyna Wierzbicka
Komisja Odznaczeń – Wanda Puszko-Tarnawska i Józef Kołodziej.

Zespół redakcyjny informatora „Sybirak„- Jan Kwiatkowski, Krystyna
Wierzbicka, okazjonalnie też inne osoby.

Poczet Sztandarowy – P. Edward Gwazdacz, P. Stanisław Majcher,
P. Stanisław Libura, P. Tadeusz Sobaszek, P. Leopold Walczewski i inni.
Specjalne podziękowania należą się p. Janinie Majcher, żonie P. Stanisława,
która towarzyszyła pocztowi sztandarowe, nosząc torbę z akcesoriami, pil-
nowała czystości szarf i rękawiczek, często, kiedy była potrzeba sama
stawała w poczcie sztandarowym.

Stronę internetową Oddziału redaguje P. Józef Kołodziej i pełnił tą funkcję z doskonałym skutkiem przez całą kadencję – liczymy, że będzie to robił także w następnej kadencji.

Inne osoby z Zarządu przyjęły na siebie różne zadania: P. Barbara Łuczyńska zajęła się kontaktami z młodzieżą studencką, a w późniejszym czasie także z harcerzami, P. Stefan Lubelski podjął się przyjmowania składek w każdy czwartek, a P.W. Maria Pietras – we wtorki. Inni, na bieżąco,
podejmowali kolejne zadania, np. obsługę fotograficzną uroczystości. Bardzo pomocnym w wielu działaniach był P. Stanisław Libura, m.in. również w kontaktach z harcerzami z Krzęcina.

Podobnie jak w latach ubiegłych, istotne prace prowadziła Pani Krystyna Wierzbicka – kierował pracą całego biura łącznie z obsługą komputerową, a przede wszystkim załatwiała formalności przyznawania rent wdowich po zmarłych Sybirakach i inne sprawy personalne naszych członków.

Zasługą P. Krystyny Głuszek jest coroczne organizowanie spotkania opłatkowego i środków transportu na nasze pielgrzym, a także, jako skarbnik, bardzo odpowiedzialnie zajmowała się sprawami finansowymi i pełniła dyżury w biurze w każdy wtorek. Podobnie sumiennie pełniła swoje obowiązki P. W. Maria Pietras, odpowiedzialna za sprawy kasowe; była zawsze na czwartkowych dyżurach.

Prezes Aleksandra Szemioth współdziała ze wszystkimi komisjami, ponadto utrzymuje kontakty z innymi organizacjami i instytucjami w Krakowie i poza nim reprezentuje Związek w Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej, gdzie jest członkiem Prezydium oraz w Zarządzie Głównym Związku Sybiraków i jest tam przewodniczącą Komisji Historycznej.

W Oddziale Krakowskim w dalszym ciągu działały Kluby Sybiraka:
– przy ul. Loretańskiej 11 – prowadziła P. Ewa Janowiec,

– w Nowohuckim Centrum Kultury w al. Jana Pawła II prowadziła – P. Krystyna D. Głuszek.

W Klubach odbywały się cotygodniowe spotkania i dyskusje. Niestety Klub
przy ul. Loretańskiej zakończył działalność w 2014 roku z powodu trwałej choroby jego przewodniczącej P.- Ewy Janowiec. Klub w Nowej Hucie jest nadal aktywny.

Zarząd Oddziału i poszczególne jego komisje przez całą kadencję prowadziły działalność zgodnie ze Statutem Związku Sybiraków z dnia 6 kwietnia 2006, ze zmianami z 2014r.

Biuro Zarządu (mieszczące się w Urzędzie Wojewódzkim, przy ul. Basztowej) było czynne we wtorki i czwartki w godzinach od 12 do 14 w ciągu całego roku, oprócz lipca i sierpnia, kiedy dyżury ograniczano tylko do wtorków. Wyjątek stanowił rok bieżący, 2016, w którym dyżury letnie zawieszono na cały lipiec w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży – w tym czasie do budynku Urzędu Wojewódzkiego ograniczono dostęp osób postronnych.
Dyżury pełnili: prezes, wiceprezesi i inni członkowie Zarządu, w tym osoby przyjmujące składki.

Od początku reaktywowania w 1989 roku Związku Sybiraków jego członkowie byli powiadamiani o działaniach Zarządu poprzez, wydawany, co kwartał Informator „Sybirak”. W ostatniej kadencji ukazało się 14 jego numerów (od początku 74), kolejny, 75 numer, jest w przygotowaniu. Oprócz bieżących informacji i komunikatów w „Sybiraku” są zamieszczane okolicznościowe artykuły z okazji przypadających kolejnych
rocznic agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę, przywołując w naszej pamięci deportacje Polaków na Wschód oraz Zbrodnię Katyńską. Informacje o bieżących sprawach i uroczystościach z udziałem Sybiraków, od ok. dwóch lat zawarte są w rubryce p.t. „kalendarium wydarzeń”, zamieszczanej w ” Sybiraku”; opracowuje je Aleksandra Szemioth.

Inne informacje i artykuły w „Sybiraku” dotyczą naszych uroczystości rocznicowych, a też organizowanych przez Władze Krakowa i organizacje kombatanckie z okazji rocznic historyczno- patriotycznych i w dniach świąt narodowych. Przedstawiane są relacje z pielgrzymek Sybiraków do Częstochowy i do Czernej (zawsze z udziałem naszego Kapelana, Ojca Jerzego Pająka). Relacjonowano także przebieg corocznych Marszów Żywej Pamięci Sybiru w Białymstoku i inne spotkania poza Krakowem, w których brali udział nasi członkowie. Wydarzenia te ilustrują zamieszczane fotografie,wykonywane przez kilka osób (A. Szemioth, W. Puszko- Tarnawską, L. Trzaskę, B. Łuczyńską, H. Kulig i inni.) Publikowane są ponadto krótkie artykuły lub wspomnienia, pisane przez naszych członków – pp. Reginę Lutyńską, Barbarę Łuczyńską, Lecha Trzaskę,. Wandę Puszko-Tarnawską i innych. W „Sybiraku” Czytelnicy byli na bieżąco informowani o ulgach przysługujących Sybirakom, a także o losach projektu Ustawy o świadczeniu substytucyjnym dla osób represjonowanych w latach 1939 – 1956 przez ZSRR, który to projekt skierował do Sejmu śp. Prezydent Lech Kaczyński. Do dziś projekt ten nie został zatwierdzony w formie Ustawy.

W „Sybiraku” podawane są informacje o stanie finansowym Oddziału. W biuletynie publikowane są teksty homilii O. Jerzego Pająka, które wygłaszał na różnych uroczystościach.

Redaktorzy „Sybiraka” – P. Krystyna Wierzbicka i P. Jan Kwiatkowski-zasługują na wdzięczność za tę bardzo potrzebną działalność. P. Wierzbicka wykonuje ponadto trudne prace związane z wydrukiem komputerowym i łamaniem tekstów kolejnych numerów-biuletynu.

Ważnym środkiem przekazu informacji jest nasza strona internetowa, którą prowadzi P. Józef Kołodziej, o czym była już mowa powyżej. Dla ułatwienia kontaktów, ponawiamy apel do członków Związku
o podawanie swoich adresów e-mail.

W czasie VI kadencji Zarząd w pełnym składzie odbywał comiesięczne (oprócz lipców) protokołowane zebrania. Odbyło się 56 zebrań, podczas których podjęto szereg uchwał. Dotyczyły one głównie takich spraw jak przydzielanie zapomóg potrzebującym członkom Oddziału oraz pomocy Polakom na Wschodzie (np. Klasztorowi w Usolu Syberyjskim), a także wydatków na organizowanie naszych Opłatków i pielgrzymek.

Wszystkie komisje działały zgodnie ze swoimi regulaminami.

Komisja Członkowsko-Weryfikacyjna pośredniczyła w przyznaniu uprawnień kombatanckich, zwłaszcza dla repatriantów z byłego ZSRR. Załatwiono, bezpośrednio w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, wiele uprawnień dla wdów i wdowców po Sybirakach. Do naszego Oddziału Związku przyjęto 22 osoby, w tym te, które doszły z innych Oddziałów, a też 3 wdowy i 3 osoby z rodzin Sybiraków.

Liczba członków naszego Oddziału na dzień 20.08. 2016 r., wynosi 582 osoby. W okresie sprawozdawczym, zmarło 117 osób. Być może jeszcze więcej, gdyż nie wszystkie rodziny zgłaszają odejście swoich bliskich, którzy należeli do Związku Sybiraków.

Komisja Organizacyjna, przy współudziale osób z innych komisji, organizowała uroczystości rocznicowe oraz coroczny Opłatek Sybiraków. Tradycyjnie w maju każdego roku Sybiracy z Krakowa uczestniczyli w
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę, a w listopadzie odbywała się krakowska pielgrzymka do Czernej, do sanktuarium Patrona Sybiraków, św. Rafała Kalinowskiego.

W roku 2013 Oddział w Krakowie, na prośbę Krajowego Kapelana Sybiraków, ks. Zdzisława Banasia, otrzymał zadanie przygotowania artystycznej oprawy XXIV Pielgrzymki Sybiraków na Jasną Górę. Został
wówczas nawiązany kontakt z drużyną harcerską ze Szkoły Podstawowej w miejscowości Krzęcin koło Skawiny. Opiekunowie uczniów i harcerzy przygotowali wyśmienicie młodzież, której liczny zespół wykonał wspaniały program deklamatorski i muzyczny na temat zesłań syberyjskich. Przedstawienie odbyło się w auli O. Kordeckiego w klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze dla bardzo licznie zebranych tam Sybiraków z całej Polski – brawom nie było końca.

Od tej pory związki ze Szkołą w Krzęcinie są bardzo przyjazne -harcerze przyjeżdżaj ą na nasze uroczystości w Krakowie, a nasi przedstawiciele uczestniczą w ich uroczystościach szkolnych.

Sybiracy zawsze brali udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych 3 Maja i 11 Listopada na Wawelu i przy grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki, także w innych ważnych rocznicowych obchodach.

W kolejne rocznice tragicznej śmierci Gen. Władysława Sikorskiego w Gibraltarze zamawialiśmy w intencji Generała Msze św. w Katedrze na Wawelu i składaliśmy kwiaty na Jego sarkofagu w krypcie św. Leonarda
w podziemiach wawelskich. W 2014r. Rocznica ta była szczególnie uroczysta – do obchodów dołączył Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Bractwo Kurkowe. Udział wzięła P. Karolina Kaczorowska, wdowa po śp.
Prezydencie RP w Londynie.

Co roku, 17 września w kościele 00. Kapucynów przy ul. Loretańskiej obchodziliśmy uroczyście Dzień Sybiraka. Od trzech lat rocznica najazdu wojsk sowieckich na wschodnia część Polski 17 września 1939r., z
inspiracji Instytutu Pamięci Narodowej, jest upamiętniana wspólnie przez IPN Oddz. Kraków, Związek Sybiraków Oddz. Kraków, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Komitet Opieki nad Miejscami Pamięci i Związek Piłsudczyków Oddz. Małopolski. Dzięki temu obchody mają charakter wyjątkowy i angażują rzesze uczestników, zwłaszcza wielką ilość młodzieży szkolnej z jej sztandarami. Uroczystość rozpoczyna Msza św. w Bazylice Mariackiej, po czym formuje się pochód, z kompanią honorową Wojska Polskiego i pocztami sztandarowymi na czele, który przechodzi ul. Grodzką na plac O. Studzińskiego, pod Krzyż Katyński i tablicę Pamięci Zesłańców Sybiru. Tam odbywają się przemówienia, modlitwa za ofiary niemieckich i sowieckich najeźdźców, składanie kwiatów, Apel Poległych i salwa honorowa. Na zakończenie chór śpiewa Marsz Sybiraków. Odbywa się też osobna, krótka, uroczystość przy Pomniku Ofiar Komunizmu na Cmentarzu Rakowickim. Sybiracy oprócz tego spotykają się tradycyjnie w
klasztorze OO. Kapucynów – na zebraniu rocznicowym, na Mszy św. i pod naszą tablica pamiątkową w krużganku Kaplicy Loretańskiej, a od 2009r z okazji naszych uroczystości składamy także kwiaty i zapalamy znicze pod tablicą na placu O. Studzińskiego.

Członkowie Związku biorą udział we wszystkich uroczystościach Rodzin Katyńskich, a także w wielu spotkaniach innych organizacji kombatanckich. Razem z Rodzinami Katyńskimi obchodzone były rocznice

I deportacji, 10 lutego 1940, na Mszy św. kościele św. Agnieszki. W tej rocznicy łączy się z nami również Centrum Dokumentacji Zsyłek Przesiedleń i Wypędzeń, organizując spotkania w swojej siedzibie w forcie Skotniki.

W tych uroczystościach Sybiracy występują razem ze swoim pocztem sztandarowym.  Obecność sztandaru ma szczególne znaczenie, jest naszym znakiem rozpoznawczym. Panowie pełniący honorową służbę przy sztandarze zasługują na wyjątkowe uznane i naszą wdzięczność.

Prowadzenie sztandaru jest zaszczytne, ale i wymagające dużego wysiłku, biorąc pod uwagę duży ciężar sztandaru oraz konieczność długiego stania w czasie uroczystości. Za ten trud bardzo dziękujemy.

Komisja Charytatywna zajmowała się zgodnie z regulaminem opiniowaniem podań o zapomogi dla uboższych Sybiraków oraz wdów po nich. Wymagało to zebrania odpowiednich zaświadczeń uwiarygodniających ich podania, a też sprawdzenia warunków mieszkalnych. Również Komisja opiniowała wnioski o zapomogi, kierowane bezpośrednio do urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który zazwyczaj miał możliwość udzielać wyższe zapomogi. Członkowie Komisji wizytowali chorych Sybiraków w Domach Opieki Społecznej, np. przy ul. ul. Helclów, Krakowskiej, Ujastek Prądnickiej oraz w szpitalach. Uczestniczyli wraz z innymi osobami z Zarządu i paniami z Klubu w Nowej Hucie ze zniczami i wiązankami kwiatów w wielu pogrzebach naszych zmarłych Sybiraków, jeżeli rodzina zawiadomiła o takich uroczystościach, lub znaleźliśmy nekrolog w prasie.

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień

Komisja opracowywała wnioski o nadanie odznaczeń, na podstawie, ·których w czasie sprawozdawczym przyznano: Honorowe Odznaki Sybiraka – dla 11 osób, Srebrne Odznaki Zasłużonego dla Związku Sybiraków – dla 51 osób, Złote Odznaki Zasłużonego dla Związku Sybiraków – dla 24 osób
Medale Pro Patria – dla 4 osób,

Legitymację Weterana – dla 15 osób

W tym samym okresie, na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków Aleksandra Szemioth została odznaczona Złotą Odznaką Zasłużonego dla Związku Sybiraków(w2012r.), a następnie Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski (w 2014 r.)

Aktualnie Komisja przygotowuje wnioski dla kilku osób na odznaczenie Pro Patria, nadawane przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Komisja Historyczna

W okresie sprawozdawczym, to jest od września 2011 roku – Komisja Historyczna kontynuowała prace rozpoczęte w poprzednich latach. Główne kierunki działań to: prace wydawnicze, organizowanie wystaw,
prelekcje, udostępnianie danych archiwalnych młodzieży akademickiej i szkolnej, współpraca z innymi organizacjami – wszystko zawiązane z tematyką zesłań syberyjskich. W tym czasie jednakże działalność Komisji uległa pewnemu spowolnieniu, a to ze względu na zmniejszającą się liczbę jej członków. Powodem tego są choroby, a w ostatnim okresie niestety również śmierć dwóch osób – śp. Janusza Żuławskiego i śp. Anny Semkowicz. Od 20016 r. trwale chorują 4 osoby, a trzy, z braku sił zaprzestały już pracy. W rezultacie zespół Komisji obecnie zredukował się tylko do jej przewodniczącej – Aleksandry Szemioth. Pomimo tego wyniki prac Komisji Historycznej w latach 2011-2016 nie są
bez znaczenia. Prowadzone były liczne prelekcje na temat zesłań syberyjskich w szkołach krakowskich, a też dla innych środowisk, jak na przykład w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bywają także prelekcje w miejscowościach poza Krakowem (np. w Nowym Sączu, ostatnio jest zaproszenie do Rabki) prelekcje wygłasza przeważnie Aleksandra Szemioth. Są także inni prelegenci, spoza Komisji Historycznej – dużo prelekcji wygłosiła P. Barbara Łuczyńska, także P. Lech Trzaska, P. Kazimierz Szymański, P. Jerzy Koziński i inni.

Komisja uzyskała dwie celowe dotacje Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, za pośrednictwem P. Joanny Florkiewicz – Kamieniarczyk, Dyr. Wydziału Rewaloryzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego. Jedna z nich była przeznaczona na digitalizację zbiorów archiwalnych zgromadzonych w Komisji. Skanowanie wszystkich historycznych dokumentów i fotografii zlecono historykom z Centrum Dokumentacji Zsyłek przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Prace zostały wykonane bardzo profesjonalnie.

Druga dotacja była przeznaczona na działalność wydawniczą Komisji. Dzięki temu w listopadzie 2018 r., została wydana kolejna książka – tom 15′ z naszej serii „Tak było … Sybiracy”. W pracach redakcyjnych był bardzo pomocny woluntariusz, doktorat na wydziale historii, P. Jakub Ryba.

Książka pt. „Syberyjskie szlaki polskich zesłańców 1940 – 1946” zawiera wspomnienia siedmiu Autorów: Haliny Domalik, Zenona Draka, Janiny Drak, Józefy Kołodziej, Zbigniewa i Anieli Wzorków oraz Konrada Rafałowskiego.  Promocja książki, przy dużej frekwencji, odbyła się 12 stycznia 20l6r w Śródmiejskim Ośrodku Kultury.

Obecnie, w 2016 roku, otrzymaliśmy następną dotację z tego samego źródła, na wydanie kolejnej książki. Dotychczas wydaliśmy 19 pozycji. Działalność wystawiennicza była dość skromna – przygotowaliśmy tylko
jedną ekspozycję, która była pokazana w holu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Basztowej, z okazji 72′ rocznicy deportacji z 10 lutego 1940r.Na ekspozycję złożyły się plansze wcześniejszej wystawy
opracowanej we współpracy z IPN Oddz. Kraków, na podstawie zbiorów naszego archiwum. Ponadto część naszych zbiorów znajduje się na stałej ekspozycji w Forcie Skotniki w Centrum Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń. Współpraca Komisji Historycznej z tą instytucją jest ciągła i bardzo owocna obustronnie. Pracownicy Centrum m.in.. przeprowadzają wywiady, z zapisem audiowizualnym, naszych członków Związku, ze swej strony udostępniamy im wgląd w nasze zbiory.

Materiały archiwalne Komisji Historycznej są udostępniane uczelniom i szkołom – młodzież może z nich korzystać (w siedzibie Komisji) i często to robi w celu opracowania tematów do wypracowań szkolnych i
konkursowych. Studenci wykorzystują je w pracach magisterskich. Do bibliotek szkolnych przekazujemy nieodpłatnie komplety naszych wydawnictw, zwłaszcza z serii wspomnieniowej „Tak było SYBIRACY” książki przekazujemy tez do bibliotek publicznych przy okazji wystaw i prelekcji, a także za pośrednictwem Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Komisja Historyczna stale współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, z Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich i innych. W miarę możliwości zabiegamy o kontakty z mediami, dzięki czemu czasami ukazują się artykuły lub wzmianki na tematy syberyjskie w prasie krakowskiej (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska) i w ogólnokrajowej (Nasz Dziennik), rzadziej nasze problemy mają odbicie w audycjach radiowych lub telewizyjnych – przy okazji rocznic. Każdego roku odbywają się konkursy historyczne dla młodzieży szkolnej, w których tematach są uwzględniane problemy zesłań syberyjskich –
otrzymujemy zaproszenia na podsumowania wyników tych konkursów. Ważnym wydarzeniem była konferencja dla Polaków z zagranicy zorganizowana przez Polską Akademię Nauk i wspólnotę Polską, której temat stanowiły problemy zesłańców syberyjskich, rozproszonych teraz na emigracji w różnych krajach. Zaproszono do współpracy Sybiraków z Krakowa i innych miast polskich. Kilka osób z tego grona zabierało głos (z Krakowa Z. Ciesielska, A. Szemioth, L. Trzaska, a z Warszawy sekretarz generalny Zarządu Głównego S. Sikorski). Były tez inne ważne spotkania.

Zespół Komisji Historycznej składał się z następujących osób: Stella Golgart, Agnieszka Winiarska, Małgorzata Kaplita, Anna Semkowicz, Anna Gęgotek, Teodor Gąsiorowski, Zofia Zemlak, Janusz Żuławski,
Leopold Walczewski i Aleksandra Szemioth (przewodnicząca). Wszyscy od lat pracują bezinteresownie, z dużym zaangażowaniem, za co wyrażam Im wdzięczność i gratulacje z wyników pracy.

Niestety czas robi swoje i możliwości działania stają się coraz bardziej ograniczone – stan zdrowia nie pozwala na tak wytężoną pracę jak w latach ubiegłych, lub całkiem ją uniemożliwia. Jak powiedziano powyżej, obecnie dużo z tych osób jest trwale chorych, a dwie niedawno zmarły. Wracając do spraw ogólnych działalności Zarządu warto podkreślić pozytywne rezultaty starań o lepsze lokale i dla biura i dla Komisji Historycznej. Po wielu nużących zabiegach udało się uzyskać możliwość użytkowania dwóch pokoi w budynku Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Basztowej 22, pokoje nr 15 (biuro) i16 (Komisja Historyczna).
Przeprowadzki były jednak bardzo uciążliwe, zwłaszcza przenosiny Komisji, z jej zbiorami i książkami. Komisja przeprowadzała się aż dwa razy – z ul. Rzeźniczej na ul. Bracką, a następnie na ul. Basztową.
Rezygnacja z lokalu przy ul. Rzeźniczej była podyktowana względami finansowymi – obecny czynsz jest kilkakrotnie niższy.

Innym sposobem na oszczędzanie naszych skromnych zasobów było pozyskanie, dwukrotne, opłaty za wynajem autokaru na wyjazd do Częstochowy (z funduszy Wojewody) oraz na poczęstunek opłatkowy (z Urzędu Marszałkowskiego).

Należy jeszcze powiedzieć o miłej uroczystości: 20 maja 2016 roku -P. Wiesław Krawczyński, pierwszy Prezes naszego Oddziału obchodził 97-me Urodziny. Zorganizowaliśmy jubileuszowe spotkanie w Domu
Polonii i razem z jego Dyrektorem złożyliśmy Solenizantowi serdeczne życzenia. Przy kawie i ciastkach wspominaliśmy zakładanie i początki działalności Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków w 1989 roku.
Najwięcej wspomnień przywołali sam Solenizant i P. Zofia Ciesielska.

W sierpniu 2016 roku odbył się w Krakowie XVIII Zjazd Polaków z Indii w latach 1942 do 1948.  Przyjechało kilkadziesiąt osób z różnych krajów świata, a też z Polski, tych, którzy jako dzieci uratowani przez Armię Gen. Andersa mogli opuścić ZSRR i znaleźli gościnne miejsce w Indiach. W Krakowie, w naszym Oddziale Związku Sybiraków, jest kilka osób z taką przeszłością. Szczególnie czynny w pracach zjazdowych był P. Lech Trzaska. Na jego prośbę Kapelan Sybiraków, O. Jerzy Pająk, odprawił Msze św. na początek i na zakończenie Zjazdu. W pierwszym dniu, prezes Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, Aleksandra Szemioth, przywitała zebranych w imieniu krakowskich Sybiraków. P. Barbara Łuczyńska z naszego Zarządu zorganizowała udział harcerzy z Krzęcina w kończącym Zjazd ognisku harcerskim. Spotkanie dwóch pokoleń harcerskich było bardzo udane. 

Skład Zarządu VI kadencji, w ciągu ostatniego czasu, uległ znaczącemu zmniejszeniu – kilku członków musiało wycofać się z pracy z powodu złego stanu zdrowia. Są to p. Ewa Janowiec i pp. Roman
Szablowski i Kazimierz Szymański, obecnie także zachorował p. Leopold Walczewski. Inni również mają poważne kłopoty zdrowotne. Ze smutkiem informujemy o niedawno zmarłych Osobach: W maju 2015 roku zmarł śp. Janusz Żuławski, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i wieloletni aktywny członek Komisji Historycznej. W sierpniu 2016r. zmarł ś. p. Jerzy Płachta Płatowicz – członek Zarządu w kilku poprzednich kadencjach, w ostatniej należał do Komisji Rewizyjnej. W lipcu tego roku pożegnaliśmy także śp. Bolesława Hofbauera, który był w Zarządzie w jednej z pierwszych Kadencji.

Żegnamy Ich z żalem i z wdzięcznością za pracę, jaką służyli nasze] sybirackiej społeczności – niech odpoczywają w pokoju.

Podsumowując działalność Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków w okresie od września 2011 do 'września 2016 roku można stwierdzić, iż była ona prowadzona poprawnie i w miarę sił
skutecznie. Celem było służenie pomocą i radą członkom Związku, a także przekazywanie wiedzy o zesłaniach syberyjskich, zwłaszcza dla młodzieży, ·Jako ważną sprawę traktowaliśmy zachowanie własnej pamięci o syberyjskiej przeszłości, czemu służyły obchodzone uroczyście rocznice.

Dalsza praca, już nowego Zarządu, będzie przypuszczalnie prowadzona w podobny sposób. Ważnym jest, aby znaleźli się ludzie do jej wykonania, którym wystarczy do tego chęci, sił i zdrowia.

Wszystkim członkom ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz osobom spoza tego gremium, ale aktywnym w działaniach dla naszego środowiska – składam wyrazy uznania oraz
serdeczne podziękowanie za ich ofiarną i całkowicie bezinteresowną
pracę.

Osobno pragnę wyrazić wdzięczność i podziękowanie naszemu Kapelanowi, Ojcu Jerzemu Pająkowi, który jest na wszystkich sybirackich uroczystościach i pielgrzymkach, modli się w naszych intencjach i wygłasza piękne, religijno – patriotyczne kazania. Dziękujemy także wszystkim Ojcom i Braciom Kapucynom, którzy gościnnie przyjmują Sybiraków w swoim krakowskim klasztorze i kościele już tak wiele lat-od początku działania tutejszego Oddziału Związku Sybiraków.

Kraków, wrzesień 2016 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie VI kadencji ( 2007 -2011 r.)

Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie w dniu 29 września 2007 r. wybrano Zarząd w składzie:
1. Jan Grodzicki – prezes
2. Zofia Ciesielska – wiceprezes
3. Aleksandra Szemioth – wiceprezes
4. Henryk Wojnar – wiceprezes
5. Kazimierz Szymański – skarbnik
6. Krystyna Wierzbicka – sekretarz
7. Jan Kwiatkowski – redaktor Informatora Sybirak
8. Krystyna Danuta Głuszek – prowadząca kasę Oddziału
9. Ewa Janowiec – członek Zarządu
10. Jan Pieczyrak – – „ – – „ –
11. Władysława Maria Pietras – – „ – – „ –
12. Jerzy Płachta-Płatowicz – – „ – – „ –
13. Roman Szablowski – – „ – – „ –
14. Hubert Szarejko – – „ – – „ –
5. Leopold Walczewski – – „ – – „ –
oraz:
Komisję Rewizyjną
1. Stanisława Herman – przewod.
2. Bajwoluk Tadeusz
3. Irena Pirowska
4. Janina Rzepka

Sąd Koleżeński
1. Janusz Żuławski – przewod.
2. Liwiusz Matus
3. Józefa Paszyńska

Napierwszym zebraniu nowego Zarządu ukonstytuowały się komisje:
Komisja Organizacyjna – Jan Grodzicki – przewodniczący, Roman Szablowski, Kazimierz Szymański, Hubert Szarejko, Leopold Walczewski , Krystyna Danuta Głuszek, Henryk Wojnar i Jan Pieczyrak .
Komisja Charytatywna – Ewa Janowiec – przewodnicząca, Krystyna D. Głuszek, Kazimierz Szymański, Władysława M. Pietras, Jerzy Płachta-Płatowicz;
Komisja Historyczna – Aleksandra Szemioth, Leopold Walczewski
Komisja Członkowsko – Weryfikacyjna – Jan Grodzicki, Jan Pieczyrak, Jerzy Płachta-Płatowicz, Krystyna Wierzbicka;
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień – Zofia Ciesielska – przewodnicząca, Jan Kwiatkowski, Kazimierz Szymański, Henryk Wojnar;
Komitet Organizacyjny Budowy Tablicy Pamięci Sybiraków – Zofia Ciesielska – przewodnicząca, Jan Grodzicki, Jan Kwiatkowski, Kazimierz Szymański.

Nadal działały aktywnie Kluby Sybiraka: Klub przy ul. Loretańskiej 11 prowadziła Ewa Janowiec oraz w NCK przy al. Jana Pawła II nr 232 prowadziła Krystyna Danuta Głuszek.

Odbywały się tu spotkania, dyskusje. W Klubie w Nowej Hucie urządzano co roku wigilię w swoim gronie, w której mogły uczestniczyć i inne osoby. Zarząd Oddziału i poszczególne jego komisje przez całą kadencję działały zgodnie ze Statutem Związku Sybiraków z dnia 6 kwietnia 2006 r. Zmiany w składzie Zarządu: W 2010 roku pozyskaliśmy do Zarządu bardzo aktywną w Komisji Charytatywnej Jadwigę Turowską. Niestety w latach 2010–2011 miały miejsce również smutne zmiany w jego składzie. W styczniu 2010 roku zmarła Janina Rzepka – członek Komisji Rewizyjnej, a w kwietniu 2011 roku zmarł Jan Grodzicki – długoletni Prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału.

Ponieważ za kilka miesięcy kończyła się czteroletnia kadencja Zarząd postanowił, iż do chwili nowych wyborów funkcję prezesa w zależności od potrzeb i możliwości będą pełniły panie wiceprezes – Zofia Ciesielska i Aleksandra Szemioth. Przyjmowanie członków Krakowskiego Oddziału Związku oraz osób nie zrzeszonych włącznie do 2009 r. odbywało się 4 razy w tygodniu.

Od 2010 roku biuro było czynne tylko we wtorki i czwartki w związku z pogarszającym się stanem zdrowia członków Zarządu. W okresie urlopowym w lipcu i sierpniu w każdy wtorek, podobnie jak przez całą kadencję Zarządu, również w roku bieżącym dyżury pełnili: wiceprezesi, skarbnik, sekretarz, redaktor informatora Sybirak, przedstawiciele Komisji Charytatywnej oraz okazjonalnie w miarę potrzeb również inni członkowie Zarządu. Udzielano porad i załatwiano sprawy bieżące. W czasie dyżurów czynna była kasa Oddziału. P. Krystyna Danuta Głuszek przyjmowała składki członkowskie oraz prowadziła zbiórki celowe na budowę Tablicy Pamięci Sybiraków i budowę Karmelu w Usolu Syberyjskim.

Osoby zaangażowane w prace związane z Tablicą Pamięci Sybiraków pracowały ofiarnie, w zależności od potrzeb bez względu na stan zdrowia, we wszystkie dni tygodnia, tak w biurze, jak i w szeregu instytucjach i urzędach przy załatwianiu bardzo licznych formalności. Od początku reaktywowania Związku Sybiraków w 1989 roku Zarząd Krakowskiego Oddziału wydaje trzy razy w roku biuletyn informacyjny pt. Sybirak – Informator Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie. Łącznie dotąd ukazało się 60 numerów „Sybiraka”, a w minionej kadencji 11 numerów. Od trzech kadencji (tj. od 1999 r.) z dużym zaangażowaniem i oddaniem sprawie, redakcję Informatora prowadzi p. Jan Kwiatkowski, a p. Krystyna Wierzbicka wykonuje skład komputerowy i łamanie numeru. Biuletyn jest wydawany systematycznie, a na jego treść składają się stałe działy informacyjne, problemowe oraz okolicznościowe. W bloku bieżących komunikatów zamieszczane są informacje o terminach oraz naszym udziale w uroczystościach patriotycznych i Mszach Świętych organizowanych przez Władze Miasta, organizacje kombatanckie, a także przez Krakowski Oddział. Szczegółowe komunikaty dotyczyły pielgrzymek do Częstochowy i do sanktuarium w Czernej, w których zawsze, w miarę swych możliwości uczestniczy ksiądz kapelan Krakowskiego Związku Sybiraków O. Jerzy Pająk. Informacje obejmują zarówno szczegółowy harmonogram mających się odbyć uroczystości, jak i opisy i wrażenia z przebiegu tych, które już się odbyły. Takie artykuły interesują szczególnie te Osoby, które same ze względu na wiek czy choroby już nie mogą uczestniczyć w organizowanych uroczystościach.

Oprócz bieżących informacji i komunikatów p. Jan Kwiatkowski zamieszcza w biuletynie okolicznościowe artykuły z okazji przypadających kolejnych rocznic agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę. Dla zachowania naszych dziejów w pamięci przypomina o deportacjach Polaków do Związku Sowieckiego oraz o Zbrodni Katyńskiej.

W „Sybiraku” zamieszczane są również – nawiązujące do tych tragicznych wydarzeń – wiersze, w większości autorstwa Sybiraków oraz wielu wybitnych poetów. W Informatorze relacjonowane są również sprawozdania z ogólnopolskich sybirackich uroczystości z udziałem krakowskich Sybiraków, jak np. z dorocznego Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.

P. Krystyna Wierzbicka, współpracująca z p. Janem Kwiatkowskim, na bieżąco zamieszczała w „Sybiraku” informacje o przysługujących uprawnieniach osobom represjonowanym, a także o losach projektu Ustawy o świadczeniu substytucyjnym dla osób represjonowanych w latach 1939 – 1956 przez ZSRR. Projekt ten skierował do Sejmu śp. Prezydent Lech Kaczyński. Do dziś projekt jest torpedowany przez posłów aktualnej koalicji rządowej (patrz „Sybirak” Nr 57).

W „Sybiraku” przewodnicząca Komisji Historycznej p. Aleksandra Szemioth obszernie informowała o szeroko zakrojonej działalności Komisji, obejmującej m.in. wydawnictwa, wystawy, prelekcje w różnych środowiskach, zwłaszcza szkołach.

Informator „Sybirak” wydawany przez nasz Oddział, a redagowany przez p. Jana Kwiatkowskiego, cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko członków Związku Sybiraków, którzy oczekują i pytają o kolejny numer. Nasz biuletyn dociera również do osób spoza Związku, ponieważ jest przekazywany do Biblioteki Jagiellońskiej. Najważniejszą jednakże jego wartością jest utrzymywanie poprzez to wydawnictwo stałej łączności z Sybirakami – czytelnikami.

Oprócz informacji przekazywanych członkom Związku poprzez publikację Sybiraka sekretarz Oddziału p. Krystyna Wierzbicka bieżąco monitorowała strony internetowe Sejmu RP i aktualizując dane w miarę ich zmian, informowała Sybiraków m.in. o losach ustaw, w tym o budzącej szczególne zainteresowanie ustawie o świadczeniu substytucyjnym.

Od 2009 roku p. Krystyna Wierzbicka w każdym numerze Sybiraka apeluje do naszych członków o podawanie adresów e-mailowych, aby można było szybko i skutecznie przekazywać im aktualne wiadomości. W chwili obecnej sekretarz Oddziału utrzymuje kontakt elektroniczny z 46 osobami, co bardzo ułatwia kontakty.

Również z inicjatywy p. Krystyny Wierzbickiej jest konstruowana strona internetowa Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Nazwa zostanie podana w terminie późniejszym, ponieważ jest ona dopiero w budowie. Wszechstronność działalności, kompetencja oraz wielość inicjatyw podejmowanych przez p. Krystynę Wierzbicką, pełniącą od czterech kadencji funkcję sekretarza Oddziału jest godna szczególnego podkreślenia.

Działalność poszczególnych Komisji szczegółowo omówiono w kategorii KOMISJE

Sprawozdanie finansowe Skarbnika Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie za okres od 2007-2011 r.

Cała dokumentacja za okres sprawozdawczy oraz coroczne bilanse są dostępne dla osób zainteresowanych do wglądu w biurze Zarządu – przy ul. Basztowej 22 w godzinach pełnionych dyżurów.

Środki finansowe na naszą działalność pochodzą tylko i wyłącznie z naszych składek członkowskich. Zarząd nie dysponuje żadnymi innymi funduszami, pochodzącymi z dotacji i od sponsorów.

Nie posiadamy statusu organizacji pożytku publicznego, która mogłaby otrzymywać 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych. Byłoby to możliwe dopiero po zmianie Statutu Związku Sybiraków i wymagałoby dodatkowej wyodrębnionej sprawozdawczości finansowej.

Nasze przychody w dwóch poprzednich kadencjach (od 2003-2007 r. i 2008 – VI. 2011 r.) wyglądają następująco.

Rok 2003 2004 2005 2006
osób wpłac. składki 792 654 734 580
wpłacona kwota 41.671,- 33.291,- 43.028,- 29.646,50

 

Rok 2007 2008 2009 2010
osób wpłac. składki 597 480 486 450
wpłacona kwota 35.191,- 26.735,- 32.734,- 27.916,-

Od stycznia do końca lipca 2011r. członkowie wpłacili 22.878,-

Wyniki działalności finansowej

Rok sprawozd. 2007 2008 2009 2010 I-VII 2011
Wynik finansowy 6.240 279 8.875 5.818 ?
ujemny dodatni ujemny ujemny

Wyniku finansowego na koniec roku nie możemy przewidzieć. Na koniec lipca jest dodatni.

Analizując to zestawienie zauważamy, że stosunek przychodów do wydatków w poszczególnych latach jest różny i prawie stale jest ujemny. Rodzi się więc pytanie z czego pokrywamy te nadwyżki kosztów nad przychodami.

Pokrywamy je ze statutowego funduszu specjalnego, który powstał wtedy, kiedy lokaty bankowe przynosiły dużo wyższe odsetki, a wszelkie wyniki dodatnie były przeksięgowywane na ten fundusz. który stale jest na lokacie bankowej. Deficyt ten będzie się pogłębiał w latach następnych.

Z wielką trosk i obawą myślimy o przyszłości naszego Oddziału.

Kazimierz Szymański

Wykonanie wniosków uchwalonych na poprzednim Walnym Zebraniu

Podjęte na zebraniu wnioski zostały przez Zarząd wykonane w trakcie minionej kadencji. Z głównych zaleceń wymienić należy:
1.W wyniku podjętych starań uzyskano 50 – 75 % ulgi za wynajem lokalu przez Związek Sybiraków dzięki staraniom p. Kazimierza Szymańskiego.
2.Wspierano starania i popierano wnioski o poprawę trudnych warunków mieszkaniowych.
3. Członkom Związku bieżąco udzielano informacji i porad dotyczących starań o pozostawione na Wschodzie mienie.
4. Regularnie były prowadzone rozmowy i upomnienia o uregulowanie składek członkowskich, z wpisywaniem do kartotek. Oprócz rozmów bezpośrednich kontaktowano się telefonicznie, a nawet składano wizyty domowe, by zmobilizować do zapłacenia, tak niewysokich składek członkowskich.
5. Łączność z Sybirakami żyjącymi poza granicami Polski jest ciągle utrzymywana, w miarę posiadanych kontaktów.
6. W nawiązaniu do prowadzonych starań o przyznanie uprawnień osób represjonowanych wszystkim Sybirakom do Centrali ZUS zostały przesłane za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku Sybiraków spisy członków Związku ze szczegółowymi danymi.