Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie VI kadencji ( 2007 -2011 r.)

Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie w dniu 29 września 2007 r. wybrano Zarząd w składzie:
1. Jan Grodzicki – prezes
2. Zofia Ciesielska – wiceprezes
3. Aleksandra Szemioth – wiceprezes
4. Henryk Wojnar – wiceprezes
5. Kazimierz Szymański – skarbnik
6. Krystyna Wierzbicka – sekretarz
7. Jan Kwiatkowski – redaktor Informatora Sybirak
8. Krystyna Danuta Głuszek – prowadząca kasę Oddziału
9. Ewa Janowiec – członek Zarządu
10. Jan Pieczyrak – – „ – – „ –
11. Władysława Maria Pietras – – „ – – „ –
12. Jerzy Płachta-Płatowicz – – „ – – „ –
13. Roman Szablowski – – „ – – „ –
14. Hubert Szarejko – – „ – – „ –
5. Leopold Walczewski – – „ – – „ –
oraz:
Komisję Rewizyjną
1. Stanisława Herman – przewod.
2. Bajwoluk Tadeusz
3. Irena Pirowska
4. Janina Rzepka

Sąd Koleżeński
1. Janusz Żuławski – przewod.
2. Liwiusz Matus
3. Józefa Paszyńska

Napierwszym zebraniu nowego Zarządu ukonstytuowały się komisje:
Komisja Organizacyjna – Jan Grodzicki – przewodniczący, Roman Szablowski, Kazimierz Szymański, Hubert Szarejko, Leopold Walczewski , Krystyna Danuta Głuszek, Henryk Wojnar i Jan Pieczyrak .
Komisja Charytatywna – Ewa Janowiec – przewodnicząca, Krystyna D. Głuszek, Kazimierz Szymański, Władysława M. Pietras, Jerzy Płachta-Płatowicz;
Komisja Historyczna – Aleksandra Szemioth, Leopold Walczewski
Komisja Członkowsko – Weryfikacyjna – Jan Grodzicki, Jan Pieczyrak, Jerzy Płachta-Płatowicz, Krystyna Wierzbicka;
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień – Zofia Ciesielska – przewodnicząca, Jan Kwiatkowski, Kazimierz Szymański, Henryk Wojnar;
Komitet Organizacyjny Budowy Tablicy Pamięci Sybiraków – Zofia Ciesielska – przewodnicząca, Jan Grodzicki, Jan Kwiatkowski, Kazimierz Szymański.

Nadal działały aktywnie Kluby Sybiraka: Klub przy ul. Loretańskiej 11 prowadziła Ewa Janowiec oraz w NCK przy al. Jana Pawła II nr 232 prowadziła Krystyna Danuta Głuszek.

Odbywały się tu spotkania, dyskusje. W Klubie w Nowej Hucie urządzano co roku wigilię w swoim gronie, w której mogły uczestniczyć i inne osoby. Zarząd Oddziału i poszczególne jego komisje przez całą kadencję działały zgodnie ze Statutem Związku Sybiraków z dnia 6 kwietnia 2006 r. Zmiany w składzie Zarządu: W 2010 roku pozyskaliśmy do Zarządu bardzo aktywną w Komisji Charytatywnej Jadwigę Turowską. Niestety w latach 2010–2011 miały miejsce również smutne zmiany w jego składzie. W styczniu 2010 roku zmarła Janina Rzepka – członek Komisji Rewizyjnej, a w kwietniu 2011 roku zmarł Jan Grodzicki – długoletni Prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału.

Ponieważ za kilka miesięcy kończyła się czteroletnia kadencja Zarząd postanowił, iż do chwili nowych wyborów funkcję prezesa w zależności od potrzeb i możliwości będą pełniły panie wiceprezes – Zofia Ciesielska i Aleksandra Szemioth. Przyjmowanie członków Krakowskiego Oddziału Związku oraz osób nie zrzeszonych włącznie do 2009 r. odbywało się 4 razy w tygodniu.

Od 2010 roku biuro było czynne tylko we wtorki i czwartki w związku z pogarszającym się stanem zdrowia członków Zarządu. W okresie urlopowym w lipcu i sierpniu w każdy wtorek, podobnie jak przez całą kadencję Zarządu, również w roku bieżącym dyżury pełnili: wiceprezesi, skarbnik, sekretarz, redaktor informatora Sybirak, przedstawiciele Komisji Charytatywnej oraz okazjonalnie w miarę potrzeb również inni członkowie Zarządu. Udzielano porad i załatwiano sprawy bieżące. W czasie dyżurów czynna była kasa Oddziału. P. Krystyna Danuta Głuszek przyjmowała składki członkowskie oraz prowadziła zbiórki celowe na budowę Tablicy Pamięci Sybiraków i budowę Karmelu w Usolu Syberyjskim.

Osoby zaangażowane w prace związane z Tablicą Pamięci Sybiraków pracowały ofiarnie, w zależności od potrzeb bez względu na stan zdrowia, we wszystkie dni tygodnia, tak w biurze, jak i w szeregu instytucjach i urzędach przy załatwianiu bardzo licznych formalności. Od początku reaktywowania Związku Sybiraków w 1989 roku Zarząd Krakowskiego Oddziału wydaje trzy razy w roku biuletyn informacyjny pt. Sybirak – Informator Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie. Łącznie dotąd ukazało się 60 numerów „Sybiraka”, a w minionej kadencji 11 numerów. Od trzech kadencji (tj. od 1999 r.) z dużym zaangażowaniem i oddaniem sprawie, redakcję Informatora prowadzi p. Jan Kwiatkowski, a p. Krystyna Wierzbicka wykonuje skład komputerowy i łamanie numeru. Biuletyn jest wydawany systematycznie, a na jego treść składają się stałe działy informacyjne, problemowe oraz okolicznościowe. W bloku bieżących komunikatów zamieszczane są informacje o terminach oraz naszym udziale w uroczystościach patriotycznych i Mszach Świętych organizowanych przez Władze Miasta, organizacje kombatanckie, a także przez Krakowski Oddział. Szczegółowe komunikaty dotyczyły pielgrzymek do Częstochowy i do sanktuarium w Czernej, w których zawsze, w miarę swych możliwości uczestniczy ksiądz kapelan Krakowskiego Związku Sybiraków O. Jerzy Pająk. Informacje obejmują zarówno szczegółowy harmonogram mających się odbyć uroczystości, jak i opisy i wrażenia z przebiegu tych, które już się odbyły. Takie artykuły interesują szczególnie te Osoby, które same ze względu na wiek czy choroby już nie mogą uczestniczyć w organizowanych uroczystościach.

Oprócz bieżących informacji i komunikatów p. Jan Kwiatkowski zamieszcza w biuletynie okolicznościowe artykuły z okazji przypadających kolejnych rocznic agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę. Dla zachowania naszych dziejów w pamięci przypomina o deportacjach Polaków do Związku Sowieckiego oraz o Zbrodni Katyńskiej.

W „Sybiraku” zamieszczane są również – nawiązujące do tych tragicznych wydarzeń – wiersze, w większości autorstwa Sybiraków oraz wielu wybitnych poetów. W Informatorze relacjonowane są również sprawozdania z ogólnopolskich sybirackich uroczystości z udziałem krakowskich Sybiraków, jak np. z dorocznego Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.

P. Krystyna Wierzbicka, współpracująca z p. Janem Kwiatkowskim, na bieżąco zamieszczała w „Sybiraku” informacje o przysługujących uprawnieniach osobom represjonowanym, a także o losach projektu Ustawy o świadczeniu substytucyjnym dla osób represjonowanych w latach 1939 – 1956 przez ZSRR. Projekt ten skierował do Sejmu śp. Prezydent Lech Kaczyński. Do dziś projekt jest torpedowany przez posłów aktualnej koalicji rządowej (patrz „Sybirak” Nr 57).

W „Sybiraku” przewodnicząca Komisji Historycznej p. Aleksandra Szemioth obszernie informowała o szeroko zakrojonej działalności Komisji, obejmującej m.in. wydawnictwa, wystawy, prelekcje w różnych środowiskach, zwłaszcza szkołach.

Informator „Sybirak” wydawany przez nasz Oddział, a redagowany przez p. Jana Kwiatkowskiego, cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko członków Związku Sybiraków, którzy oczekują i pytają o kolejny numer. Nasz biuletyn dociera również do osób spoza Związku, ponieważ jest przekazywany do Biblioteki Jagiellońskiej. Najważniejszą jednakże jego wartością jest utrzymywanie poprzez to wydawnictwo stałej łączności z Sybirakami – czytelnikami.

Oprócz informacji przekazywanych członkom Związku poprzez publikację Sybiraka sekretarz Oddziału p. Krystyna Wierzbicka bieżąco monitorowała strony internetowe Sejmu RP i aktualizując dane w miarę ich zmian, informowała Sybiraków m.in. o losach ustaw, w tym o budzącej szczególne zainteresowanie ustawie o świadczeniu substytucyjnym.

Od 2009 roku p. Krystyna Wierzbicka w każdym numerze Sybiraka apeluje do naszych członków o podawanie adresów e-mailowych, aby można było szybko i skutecznie przekazywać im aktualne wiadomości. W chwili obecnej sekretarz Oddziału utrzymuje kontakt elektroniczny z 46 osobami, co bardzo ułatwia kontakty.

Również z inicjatywy p. Krystyny Wierzbickiej jest konstruowana strona internetowa Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Nazwa zostanie podana w terminie późniejszym, ponieważ jest ona dopiero w budowie. Wszechstronność działalności, kompetencja oraz wielość inicjatyw podejmowanych przez p. Krystynę Wierzbicką, pełniącą od czterech kadencji funkcję sekretarza Oddziału jest godna szczególnego podkreślenia.

Działalność poszczególnych Komisji szczegółowo omówiono w kategorii KOMISJE