17 września 2013 – Dzień Sybiraka

Do ZGł. o Dniu Sybiraka 1  Do ZGł. o Dniu Sybiraka 2

17 września, data szczególnie ważna dla naszego środowiska – to  Dzień Sybiraka, który jak co roku obchodziliśmy uroczyście. Pierwszym elementem było złożenie kwiatów  pod  naszą tablicą na placu Ojca Studzińskiego, następnie odbyło się spotkanie Sybiraków  w  klasztorze Ojców  Kapucynów. Wzięła w nim udział duża liczba członków naszego Oddziału  Związku Sybiraków, tak że z trudem mieściliśmy się w dość obszernej sali.

Zebraniu przewodniczyła Aleksandra Szemioth, która po krótkim nawiązaniu do historii wydarzeń zapoczątkowanych przez agresję sowiecką na Polskę w dniu 17 września 1939 roku, przedstawiła aktualne problemy dotyczące członków  Związku Sybiraków. Między innymi poinformowała o debacie sejmowej w sprawie zatwierdzenia przez parlament RP oficjalnego uznania 17 września jako Dnia  Sybiraka, który dotychczas był obchodzony tylko zwyczajowo (przyjęty przez Zarząd Główny Związku Sybiraków w 1989r).  W parlamencie były głosy sprzeciwu , a też propozycja  aby zmienić datę obchodów na 10 lutego. Sybiracy  nie wyrazili zgody na taką zmianę i ostatecznie Sejm zatwierdził 17 września jako Dzień Sybiraka.

Kolejną częścią uroczystości rocznicowych była Msza św. w kościele OO. Kapucynów , odprawiona przez  naszego  Kapelana, O. Jerzego Pająka, który wygłosił też okolicznościowe kazanie. Modlitwę wiernych przygotował i pięknie odczytał Sybirak, P. Kazimierz Szymański.

         Modlitwa wiernych w czasie uroczystej Mszy św. w dniu 17 września 2013 r.

 Zgromadzeni przy Chrystusowym ołtarzu, w 74 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę wznieśmy do Miłosiernego Pana nasze pokorne modlitwy

l. Módlmy się za Kościół Święty, aby mimo prześladowań i cierpień w dzisiejszym świecie gorliwie naśladując swego Mistrza i Pana bez przeszkód mógł wypełniać swoją misję i rozszerzać się po całej ziemi służąc wszystkim w miłości i pokoju   Ciebie prosimy ….

2. Módlmy się za Papieża Franciszka, aby współczesnemu światu nadal z wielką mocą wskazywał drogi pokoju, a jego orędzie braterstwa i pomocy słabym i ubogim  dotarło do wszystkich parlamentów świata                                                    Ciebie prosimy ….

3. Módlmy się za wszystkich Biskupów, kapłanów, za sprawującego tę Eucharystię naszego Kapelana O. Jerzego, za Zgromadzenie 0.0. Kapucynów, aby szczególna moc Boża wspierała ich w trudzie prowadzenia wiernych do Boga      Ciebie prosimy….

4. Módlmy się o pokój na świecie oraz za naszą Ojczyznę targaną niepokojami, kryzysem moralnym i ekonomicznym , aby w naszym kraju zapanowała sprawiedliwość, praworządność,  zgoda i jedność w działaniu dla jej dobra          Ciebie prosimy….

5. Módlmy się za obrońców naszej Ojczyzny, za żołnierzy poległych w bitwach w kraju i wszystkich frontach świata, za żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza rozstrzelanych przez wkraczające oddziały Armii Czerwonej, za wszystkich żołnierzy września 39 roku, za lotników, marynarzy, żołnierzy Armii Krajowej, za Powstańców Warszawskich, za tych którzy zostali zgładzeni w sowieckich i niemieckich więzieniach i obozach, oraz za rodaków,  którzy zginęli z rąk UB i SB. Prośmy Pana aby ich cierpienia i ofiary z życia zaowocowały dzisiaj odrodzeniem duchowym i moralnym całego naszego Narodu, a ich czyny były wzorem do naśladowania przez obecne młode pokolenie Polaków i na zawsze trwały w naszej narodowej pamięci                                         Ciebie prosimy….

6. Módlmy się za całą Golgotę Wschodu i prośmy o miłosierdzie Boże dla Rodaków zawleczonych na Syberię, którzy na zawsze zostali w tamtej nieludzkiej ziemi i tam oczekują na zmartwychwstanie                                              Ciebie prosimy….

7. Módlmy się za naszych rodaków bestialsko zamordowanych na Wołyniu, przez bandy ukraińskich nacjonalistów i prośmy aby Miłosierny Pan obdarzył Ich wszystkich wieczną nagrodą w niebie                                                                           Ciebie prosimy….

8. Módlmy się też za wszystkich, którzy tragicznie zginęli w nadal nie wyjaśnionej katastrofie pod Smoleńskiem i prośmy dla nich o radość w niebie      Ciebie prosimy….

9. Prośmy o Miłosierdzie Boże dla wszystkich Sybiraków zmarłych w ostatnim czasie                                                                                                    Ciebie prosimy…

10. Módlmy się za ludzi w podeszłym wieku, za kombatantów, za chorych cierpiących Sybiraków i prośmy, aby dźwigając swój krzyż nie utracili nadziei i wiary w Miłosierdzie Boże.                                                                                       Ciebie prosimy….

11. Módlmy się o zdrowie i siły dla osób pełniących honory przy naszym Sztandarze                                                                                                   Ciebie prosimy….

12. Módlmy się za nasze modlitewne zgromadzenie, za nas samych, abyśmy ubogaceni Słowem Bożym i posileni Ciałem Chrystusa Pana, umieli żyć w miłości i pokoju i w stałym dziękczynieniu Tobie Panie, za nasze ocalenie i powrót z wygnania do Ojczystej ziemi. Umacniaj Panie naszą wiarę, miłość i daj łaskę godnego życia       Ciebie prosimy….   

Wysłuchaj Boże naszych modlitw, naszych wołań do Ciebie i spraw łaskawie, abyśmy wspierani Twoją Mocą odważnie budowali pokój w naszych sercach i przyczyniali się do wzrostu wzajemnej miłości w naszych rodzinach i w naszym kraju. Broń nas od wojny, nienawiści i niepamięci. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

Po nabożeństwie  przeszliśmy procesjonalnie, z pocztem sztandarowym na czele, do krużganków Kaplicy Loretańskiej. Tam złożono kwiaty pod tablicą  upamiętniającą Polaków zmarłych i zamordowanych na Syberii. Przy tablicy trzymały straż harcerki z  zaprzyjaźnionej drużyny ZHR.

Z Ojcem Kapelanem odmówiliśmy modlitwy za zmarłych Sybiraków i po podziękowaniu  obecnym z nami Gościom, uroczystość zakończono.

skanowanie0041  skanowanie0042

Z okazji rocznicy 17 września 1939r odbyły się w Krakowie także inne uroczystości.

Najważniejsza z nich była na Cmentarzu Rakowickim, zorganizowana przez Komitet Opieki nad Miejscami Pamięci. Po rocznicowej Mszy św. w kaplicy cmentarnej,  licznie zebrani przeszli pod Pomnik – Symboliczną Mogiłę Ofiar Komunizmu. Miały tam miejsce przemówienia , odśpiewano hymn państwowy. Uczestniczyły w uroczystości bardzo liczne delegacje szkolne ze swoimi sztandarami, a również wojsko i inne służby mundurowe .Obecna też była delegacja członków Związku Sybiraków.