Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Sybiraków w Krakowie VI kadencji (2011-2016) r.

Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Związku
Sybiraków w Krakowie w dniu 29 września 2011 r. wybrano Zarząd
w składzie:

  l. Aleksandra Szemioth          – prezes

2. Krystyna Wierzbicka          – Wiceprezes

3. Józef Kołodziej                   – Wiceprezes

 4. Leopold Wa1czewski         – Wiceprezes

 • Krystyna Danuta Głusze – skarbnik
 • Lidia Świdrak                          – sekretarz

7. Jan Kwiatkowski                  – redaktor Informatora” Sybirak”

 • Władysława Maria Pietras – kasjer
 • Ewa Janowiec                          – członek Zarządu

1 O. Stefan Lubelski                      – członek Zarządu

 1. Barbara Łuczyńska                – członek Zarządu
 2. Jan Pieczyrak                         – członek Zarządu
 3. Wanda Puszko-Tarnawska – członek Zarządu
 4. Roman Szablowski               – członek Zarządu
 5. Kazimierz Szymański           – członek Zarządu
 6. Jadwiga Turowska                – członek Zarządu

17. Lech Trzaska                          – członek Zarządu

d Koleżeński l. Janusz Żuławski – przewod. Liwiusz Matus Józefa Paszyńska  

oraz:

Komisję Rewizyjną

 1. Stanisława Herman – przewodnicząca
 2. Bajwoluk Tadeusz
 3. Irena Pirowska

4. Jerzy Płachta Płatowicz

Na pierwszym zebraniu nowego Zarządu ukonstytuowały się komisje:

Komisja Organizacyjna w składzie: Krystyna D. Głuszek, Roman Szablowski Kazimierz Szymański, Jan Pieczyrak i okazjonalnie Aleksandra Szemioth.

Komisja Charytatywna – Ewa Janowiec – przewodnicząca, Krystyna
D. Głuszek, Kazimierz Szymański i Jadwiga Turowska

Komisja Historyczna – Aleksandra Szemioth- przewodnicząca,
Leopold Walczewski i 10-cioosobowy zespół.

Komisja Członkowsko Weryfikacyjna – Krystyna Wierzbicka
Komisja Odznaczeń – Wanda Puszko-Tarnawska i Józef Kołodziej.

Zespół redakcyjny informatora „Sybirak„- Jan Kwiatkowski, Krystyna
Wierzbicka, okazjonalnie też inne osoby.

Poczet Sztandarowy – P. Edward Gwazdacz, P. Stanisław Majcher,
P. Stanisław Libura, P. Tadeusz Sobaszek, P. Leopold Walczewski i inni.
Specjalne podziękowania należą się p. Janinie Majcher, żonie P. Stanisława,
która towarzyszyła pocztowi sztandarowe, nosząc torbę z akcesoriami, pil-
nowała czystości szarf i rękawiczek, często, kiedy była potrzeba sama
stawała w poczcie sztandarowym.

Stronę internetową Oddziału redaguje P. Józef Kołodziej i pełnił tą funkcję z doskonałym skutkiem przez całą kadencję – liczymy, że będzie to robił także w następnej kadencji.

Inne osoby z Zarządu przyjęły na siebie różne zadania: P. Barbara Łuczyńska zajęła się kontaktami z młodzieżą studencką, a w późniejszym czasie także z harcerzami, P. Stefan Lubelski podjął się przyjmowania składek w każdy czwartek, a P.W. Maria Pietras – we wtorki. Inni, na bieżąco,
podejmowali kolejne zadania, np. obsługę fotograficzną uroczystości. Bardzo pomocnym w wielu działaniach był P. Stanisław Libura, m.in. również w kontaktach z harcerzami z Krzęcina.

Podobnie jak w latach ubiegłych, istotne prace prowadziła Pani Krystyna Wierzbicka – kierował pracą całego biura łącznie z obsługą komputerową, a przede wszystkim załatwiała formalności przyznawania rent wdowich po zmarłych Sybirakach i inne sprawy personalne naszych członków.

Zasługą P. Krystyny Głuszek jest coroczne organizowanie spotkania opłatkowego i środków transportu na nasze pielgrzym, a także, jako skarbnik, bardzo odpowiedzialnie zajmowała się sprawami finansowymi i pełniła dyżury w biurze w każdy wtorek. Podobnie sumiennie pełniła swoje obowiązki P. W. Maria Pietras, odpowiedzialna za sprawy kasowe; była zawsze na czwartkowych dyżurach.

Prezes Aleksandra Szemioth współdziała ze wszystkimi komisjami, ponadto utrzymuje kontakty z innymi organizacjami i instytucjami w Krakowie i poza nim reprezentuje Związek w Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej, gdzie jest członkiem Prezydium oraz w Zarządzie Głównym Związku Sybiraków i jest tam przewodniczącą Komisji Historycznej.

W Oddziale Krakowskim w dalszym ciągu działały Kluby Sybiraka:
– przy ul. Loretańskiej 11 – prowadziła P. Ewa Janowiec,

– w Nowohuckim Centrum Kultury w al. Jana Pawła II prowadziła – P. Krystyna D. Głuszek.

W Klubach odbywały się cotygodniowe spotkania i dyskusje. Niestety Klub
przy ul. Loretańskiej zakończył działalność w 2014 roku z powodu trwałej choroby jego przewodniczącej P.- Ewy Janowiec. Klub w Nowej Hucie jest nadal aktywny.

Zarząd Oddziału i poszczególne jego komisje przez całą kadencję prowadziły działalność zgodnie ze Statutem Związku Sybiraków z dnia 6 kwietnia 2006, ze zmianami z 2014r.

Biuro Zarządu (mieszczące się w Urzędzie Wojewódzkim, przy ul. Basztowej) było czynne we wtorki i czwartki w godzinach od 12 do 14 w ciągu całego roku, oprócz lipca i sierpnia, kiedy dyżury ograniczano tylko do wtorków. Wyjątek stanowił rok bieżący, 2016, w którym dyżury letnie zawieszono na cały lipiec w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży – w tym czasie do budynku Urzędu Wojewódzkiego ograniczono dostęp osób postronnych.
Dyżury pełnili: prezes, wiceprezesi i inni członkowie Zarządu, w tym osoby przyjmujące składki.

Od początku reaktywowania w 1989 roku Związku Sybiraków jego członkowie byli powiadamiani o działaniach Zarządu poprzez, wydawany, co kwartał Informator „Sybirak”. W ostatniej kadencji ukazało się 14 jego numerów (od początku 74), kolejny, 75 numer, jest w przygotowaniu. Oprócz bieżących informacji i komunikatów w „Sybiraku” są zamieszczane okolicznościowe artykuły z okazji przypadających kolejnych
rocznic agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę, przywołując w naszej pamięci deportacje Polaków na Wschód oraz Zbrodnię Katyńską. Informacje o bieżących sprawach i uroczystościach z udziałem Sybiraków, od ok. dwóch lat zawarte są w rubryce p.t. „kalendarium wydarzeń”, zamieszczanej w ” Sybiraku”; opracowuje je Aleksandra Szemioth.

Inne informacje i artykuły w „Sybiraku” dotyczą naszych uroczystości rocznicowych, a też organizowanych przez Władze Krakowa i organizacje kombatanckie z okazji rocznic historyczno- patriotycznych i w dniach świąt narodowych. Przedstawiane są relacje z pielgrzymek Sybiraków do Częstochowy i do Czernej (zawsze z udziałem naszego Kapelana, Ojca Jerzego Pająka). Relacjonowano także przebieg corocznych Marszów Żywej Pamięci Sybiru w Białymstoku i inne spotkania poza Krakowem, w których brali udział nasi członkowie. Wydarzenia te ilustrują zamieszczane fotografie,wykonywane przez kilka osób (A. Szemioth, W. Puszko- Tarnawską, L. Trzaskę, B. Łuczyńską, H. Kulig i inni.) Publikowane są ponadto krótkie artykuły lub wspomnienia, pisane przez naszych członków – pp. Reginę Lutyńską, Barbarę Łuczyńską, Lecha Trzaskę,. Wandę Puszko-Tarnawską i innych. W „Sybiraku” Czytelnicy byli na bieżąco informowani o ulgach przysługujących Sybirakom, a także o losach projektu Ustawy o świadczeniu substytucyjnym dla osób represjonowanych w latach 1939 – 1956 przez ZSRR, który to projekt skierował do Sejmu śp. Prezydent Lech Kaczyński. Do dziś projekt ten nie został zatwierdzony w formie Ustawy.

W „Sybiraku” podawane są informacje o stanie finansowym Oddziału. W biuletynie publikowane są teksty homilii O. Jerzego Pająka, które wygłaszał na różnych uroczystościach.

Redaktorzy „Sybiraka” – P. Krystyna Wierzbicka i P. Jan Kwiatkowski-zasługują na wdzięczność za tę bardzo potrzebną działalność. P. Wierzbicka wykonuje ponadto trudne prace związane z wydrukiem komputerowym i łamaniem tekstów kolejnych numerów-biuletynu.

Ważnym środkiem przekazu informacji jest nasza strona internetowa, którą prowadzi P. Józef Kołodziej, o czym była już mowa powyżej. Dla ułatwienia kontaktów, ponawiamy apel do członków Związku
o podawanie swoich adresów e-mail.

W czasie VI kadencji Zarząd w pełnym składzie odbywał comiesięczne (oprócz lipców) protokołowane zebrania. Odbyło się 56 zebrań, podczas których podjęto szereg uchwał. Dotyczyły one głównie takich spraw jak przydzielanie zapomóg potrzebującym członkom Oddziału oraz pomocy Polakom na Wschodzie (np. Klasztorowi w Usolu Syberyjskim), a także wydatków na organizowanie naszych Opłatków i pielgrzymek.

Wszystkie komisje działały zgodnie ze swoimi regulaminami.

Komisja Członkowsko-Weryfikacyjna pośredniczyła w przyznaniu uprawnień kombatanckich, zwłaszcza dla repatriantów z byłego ZSRR. Załatwiono, bezpośrednio w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, wiele uprawnień dla wdów i wdowców po Sybirakach. Do naszego Oddziału Związku przyjęto 22 osoby, w tym te, które doszły z innych Oddziałów, a też 3 wdowy i 3 osoby z rodzin Sybiraków.

Liczba członków naszego Oddziału na dzień 20.08. 2016 r., wynosi 582 osoby. W okresie sprawozdawczym, zmarło 117 osób. Być może jeszcze więcej, gdyż nie wszystkie rodziny zgłaszają odejście swoich bliskich, którzy należeli do Związku Sybiraków.

Komisja Organizacyjna, przy współudziale osób z innych komisji, organizowała uroczystości rocznicowe oraz coroczny Opłatek Sybiraków. Tradycyjnie w maju każdego roku Sybiracy z Krakowa uczestniczyli w
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę, a w listopadzie odbywała się krakowska pielgrzymka do Czernej, do sanktuarium Patrona Sybiraków, św. Rafała Kalinowskiego.

W roku 2013 Oddział w Krakowie, na prośbę Krajowego Kapelana Sybiraków, ks. Zdzisława Banasia, otrzymał zadanie przygotowania artystycznej oprawy XXIV Pielgrzymki Sybiraków na Jasną Górę. Został
wówczas nawiązany kontakt z drużyną harcerską ze Szkoły Podstawowej w miejscowości Krzęcin koło Skawiny. Opiekunowie uczniów i harcerzy przygotowali wyśmienicie młodzież, której liczny zespół wykonał wspaniały program deklamatorski i muzyczny na temat zesłań syberyjskich. Przedstawienie odbyło się w auli O. Kordeckiego w klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze dla bardzo licznie zebranych tam Sybiraków z całej Polski – brawom nie było końca.

Od tej pory związki ze Szkołą w Krzęcinie są bardzo przyjazne -harcerze przyjeżdżaj ą na nasze uroczystości w Krakowie, a nasi przedstawiciele uczestniczą w ich uroczystościach szkolnych.

Sybiracy zawsze brali udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych 3 Maja i 11 Listopada na Wawelu i przy grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki, także w innych ważnych rocznicowych obchodach.

W kolejne rocznice tragicznej śmierci Gen. Władysława Sikorskiego w Gibraltarze zamawialiśmy w intencji Generała Msze św. w Katedrze na Wawelu i składaliśmy kwiaty na Jego sarkofagu w krypcie św. Leonarda
w podziemiach wawelskich. W 2014r. Rocznica ta była szczególnie uroczysta – do obchodów dołączył Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Bractwo Kurkowe. Udział wzięła P. Karolina Kaczorowska, wdowa po śp.
Prezydencie RP w Londynie.

Co roku, 17 września w kościele 00. Kapucynów przy ul. Loretańskiej obchodziliśmy uroczyście Dzień Sybiraka. Od trzech lat rocznica najazdu wojsk sowieckich na wschodnia część Polski 17 września 1939r., z
inspiracji Instytutu Pamięci Narodowej, jest upamiętniana wspólnie przez IPN Oddz. Kraków, Związek Sybiraków Oddz. Kraków, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Komitet Opieki nad Miejscami Pamięci i Związek Piłsudczyków Oddz. Małopolski. Dzięki temu obchody mają charakter wyjątkowy i angażują rzesze uczestników, zwłaszcza wielką ilość młodzieży szkolnej z jej sztandarami. Uroczystość rozpoczyna Msza św. w Bazylice Mariackiej, po czym formuje się pochód, z kompanią honorową Wojska Polskiego i pocztami sztandarowymi na czele, który przechodzi ul. Grodzką na plac O. Studzińskiego, pod Krzyż Katyński i tablicę Pamięci Zesłańców Sybiru. Tam odbywają się przemówienia, modlitwa za ofiary niemieckich i sowieckich najeźdźców, składanie kwiatów, Apel Poległych i salwa honorowa. Na zakończenie chór śpiewa Marsz Sybiraków. Odbywa się też osobna, krótka, uroczystość przy Pomniku Ofiar Komunizmu na Cmentarzu Rakowickim. Sybiracy oprócz tego spotykają się tradycyjnie w
klasztorze OO. Kapucynów – na zebraniu rocznicowym, na Mszy św. i pod naszą tablica pamiątkową w krużganku Kaplicy Loretańskiej, a od 2009r z okazji naszych uroczystości składamy także kwiaty i zapalamy znicze pod tablicą na placu O. Studzińskiego.

Członkowie Związku biorą udział we wszystkich uroczystościach Rodzin Katyńskich, a także w wielu spotkaniach innych organizacji kombatanckich. Razem z Rodzinami Katyńskimi obchodzone były rocznice

I deportacji, 10 lutego 1940, na Mszy św. kościele św. Agnieszki. W tej rocznicy łączy się z nami również Centrum Dokumentacji Zsyłek Przesiedleń i Wypędzeń, organizując spotkania w swojej siedzibie w forcie Skotniki.

W tych uroczystościach Sybiracy występują razem ze swoim pocztem sztandarowym.  Obecność sztandaru ma szczególne znaczenie, jest naszym znakiem rozpoznawczym. Panowie pełniący honorową służbę przy sztandarze zasługują na wyjątkowe uznane i naszą wdzięczność.

Prowadzenie sztandaru jest zaszczytne, ale i wymagające dużego wysiłku, biorąc pod uwagę duży ciężar sztandaru oraz konieczność długiego stania w czasie uroczystości. Za ten trud bardzo dziękujemy.

Komisja Charytatywna zajmowała się zgodnie z regulaminem opiniowaniem podań o zapomogi dla uboższych Sybiraków oraz wdów po nich. Wymagało to zebrania odpowiednich zaświadczeń uwiarygodniających ich podania, a też sprawdzenia warunków mieszkalnych. Również Komisja opiniowała wnioski o zapomogi, kierowane bezpośrednio do urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który zazwyczaj miał możliwość udzielać wyższe zapomogi. Członkowie Komisji wizytowali chorych Sybiraków w Domach Opieki Społecznej, np. przy ul. ul. Helclów, Krakowskiej, Ujastek Prądnickiej oraz w szpitalach. Uczestniczyli wraz z innymi osobami z Zarządu i paniami z Klubu w Nowej Hucie ze zniczami i wiązankami kwiatów w wielu pogrzebach naszych zmarłych Sybiraków, jeżeli rodzina zawiadomiła o takich uroczystościach, lub znaleźliśmy nekrolog w prasie.

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień

Komisja opracowywała wnioski o nadanie odznaczeń, na podstawie, ·których w czasie sprawozdawczym przyznano: Honorowe Odznaki Sybiraka – dla 11 osób, Srebrne Odznaki Zasłużonego dla Związku Sybiraków – dla 51 osób, Złote Odznaki Zasłużonego dla Związku Sybiraków – dla 24 osób
Medale Pro Patria – dla 4 osób,

Legitymację Weterana – dla 15 osób

W tym samym okresie, na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków Aleksandra Szemioth została odznaczona Złotą Odznaką Zasłużonego dla Związku Sybiraków(w2012r.), a następnie Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski (w 2014 r.)

Aktualnie Komisja przygotowuje wnioski dla kilku osób na odznaczenie Pro Patria, nadawane przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Komisja Historyczna

W okresie sprawozdawczym, to jest od września 2011 roku – Komisja Historyczna kontynuowała prace rozpoczęte w poprzednich latach. Główne kierunki działań to: prace wydawnicze, organizowanie wystaw,
prelekcje, udostępnianie danych archiwalnych młodzieży akademickiej i szkolnej, współpraca z innymi organizacjami – wszystko zawiązane z tematyką zesłań syberyjskich. W tym czasie jednakże działalność Komisji uległa pewnemu spowolnieniu, a to ze względu na zmniejszającą się liczbę jej członków. Powodem tego są choroby, a w ostatnim okresie niestety również śmierć dwóch osób – śp. Janusza Żuławskiego i śp. Anny Semkowicz. Od 20016 r. trwale chorują 4 osoby, a trzy, z braku sił zaprzestały już pracy. W rezultacie zespół Komisji obecnie zredukował się tylko do jej przewodniczącej – Aleksandry Szemioth. Pomimo tego wyniki prac Komisji Historycznej w latach 2011-2016 nie są
bez znaczenia. Prowadzone były liczne prelekcje na temat zesłań syberyjskich w szkołach krakowskich, a też dla innych środowisk, jak na przykład w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bywają także prelekcje w miejscowościach poza Krakowem (np. w Nowym Sączu, ostatnio jest zaproszenie do Rabki) prelekcje wygłasza przeważnie Aleksandra Szemioth. Są także inni prelegenci, spoza Komisji Historycznej – dużo prelekcji wygłosiła P. Barbara Łuczyńska, także P. Lech Trzaska, P. Kazimierz Szymański, P. Jerzy Koziński i inni.

Komisja uzyskała dwie celowe dotacje Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, za pośrednictwem P. Joanny Florkiewicz – Kamieniarczyk, Dyr. Wydziału Rewaloryzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego. Jedna z nich była przeznaczona na digitalizację zbiorów archiwalnych zgromadzonych w Komisji. Skanowanie wszystkich historycznych dokumentów i fotografii zlecono historykom z Centrum Dokumentacji Zsyłek przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Prace zostały wykonane bardzo profesjonalnie.

Druga dotacja była przeznaczona na działalność wydawniczą Komisji. Dzięki temu w listopadzie 2018 r., została wydana kolejna książka – tom 15′ z naszej serii „Tak było … Sybiracy”. W pracach redakcyjnych był bardzo pomocny woluntariusz, doktorat na wydziale historii, P. Jakub Ryba.

Książka pt. „Syberyjskie szlaki polskich zesłańców 1940 – 1946” zawiera wspomnienia siedmiu Autorów: Haliny Domalik, Zenona Draka, Janiny Drak, Józefy Kołodziej, Zbigniewa i Anieli Wzorków oraz Konrada Rafałowskiego.  Promocja książki, przy dużej frekwencji, odbyła się 12 stycznia 20l6r w Śródmiejskim Ośrodku Kultury.

Obecnie, w 2016 roku, otrzymaliśmy następną dotację z tego samego źródła, na wydanie kolejnej książki. Dotychczas wydaliśmy 19 pozycji. Działalność wystawiennicza była dość skromna – przygotowaliśmy tylko
jedną ekspozycję, która była pokazana w holu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Basztowej, z okazji 72′ rocznicy deportacji z 10 lutego 1940r.Na ekspozycję złożyły się plansze wcześniejszej wystawy
opracowanej we współpracy z IPN Oddz. Kraków, na podstawie zbiorów naszego archiwum. Ponadto część naszych zbiorów znajduje się na stałej ekspozycji w Forcie Skotniki w Centrum Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń. Współpraca Komisji Historycznej z tą instytucją jest ciągła i bardzo owocna obustronnie. Pracownicy Centrum m.in.. przeprowadzają wywiady, z zapisem audiowizualnym, naszych członków Związku, ze swej strony udostępniamy im wgląd w nasze zbiory.

Materiały archiwalne Komisji Historycznej są udostępniane uczelniom i szkołom – młodzież może z nich korzystać (w siedzibie Komisji) i często to robi w celu opracowania tematów do wypracowań szkolnych i
konkursowych. Studenci wykorzystują je w pracach magisterskich. Do bibliotek szkolnych przekazujemy nieodpłatnie komplety naszych wydawnictw, zwłaszcza z serii wspomnieniowej „Tak było SYBIRACY” książki przekazujemy tez do bibliotek publicznych przy okazji wystaw i prelekcji, a także za pośrednictwem Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Komisja Historyczna stale współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, z Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich i innych. W miarę możliwości zabiegamy o kontakty z mediami, dzięki czemu czasami ukazują się artykuły lub wzmianki na tematy syberyjskie w prasie krakowskiej (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska) i w ogólnokrajowej (Nasz Dziennik), rzadziej nasze problemy mają odbicie w audycjach radiowych lub telewizyjnych – przy okazji rocznic. Każdego roku odbywają się konkursy historyczne dla młodzieży szkolnej, w których tematach są uwzględniane problemy zesłań syberyjskich –
otrzymujemy zaproszenia na podsumowania wyników tych konkursów. Ważnym wydarzeniem była konferencja dla Polaków z zagranicy zorganizowana przez Polską Akademię Nauk i wspólnotę Polską, której temat stanowiły problemy zesłańców syberyjskich, rozproszonych teraz na emigracji w różnych krajach. Zaproszono do współpracy Sybiraków z Krakowa i innych miast polskich. Kilka osób z tego grona zabierało głos (z Krakowa Z. Ciesielska, A. Szemioth, L. Trzaska, a z Warszawy sekretarz generalny Zarządu Głównego S. Sikorski). Były tez inne ważne spotkania.

Zespół Komisji Historycznej składał się z następujących osób: Stella Golgart, Agnieszka Winiarska, Małgorzata Kaplita, Anna Semkowicz, Anna Gęgotek, Teodor Gąsiorowski, Zofia Zemlak, Janusz Żuławski,
Leopold Walczewski i Aleksandra Szemioth (przewodnicząca). Wszyscy od lat pracują bezinteresownie, z dużym zaangażowaniem, za co wyrażam Im wdzięczność i gratulacje z wyników pracy.

Niestety czas robi swoje i możliwości działania stają się coraz bardziej ograniczone – stan zdrowia nie pozwala na tak wytężoną pracę jak w latach ubiegłych, lub całkiem ją uniemożliwia. Jak powiedziano powyżej, obecnie dużo z tych osób jest trwale chorych, a dwie niedawno zmarły. Wracając do spraw ogólnych działalności Zarządu warto podkreślić pozytywne rezultaty starań o lepsze lokale i dla biura i dla Komisji Historycznej. Po wielu nużących zabiegach udało się uzyskać możliwość użytkowania dwóch pokoi w budynku Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Basztowej 22, pokoje nr 15 (biuro) i16 (Komisja Historyczna).
Przeprowadzki były jednak bardzo uciążliwe, zwłaszcza przenosiny Komisji, z jej zbiorami i książkami. Komisja przeprowadzała się aż dwa razy – z ul. Rzeźniczej na ul. Bracką, a następnie na ul. Basztową.
Rezygnacja z lokalu przy ul. Rzeźniczej była podyktowana względami finansowymi – obecny czynsz jest kilkakrotnie niższy.

Innym sposobem na oszczędzanie naszych skromnych zasobów było pozyskanie, dwukrotne, opłaty za wynajem autokaru na wyjazd do Częstochowy (z funduszy Wojewody) oraz na poczęstunek opłatkowy (z Urzędu Marszałkowskiego).

Należy jeszcze powiedzieć o miłej uroczystości: 20 maja 2016 roku -P. Wiesław Krawczyński, pierwszy Prezes naszego Oddziału obchodził 97-me Urodziny. Zorganizowaliśmy jubileuszowe spotkanie w Domu
Polonii i razem z jego Dyrektorem złożyliśmy Solenizantowi serdeczne życzenia. Przy kawie i ciastkach wspominaliśmy zakładanie i początki działalności Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków w 1989 roku.
Najwięcej wspomnień przywołali sam Solenizant i P. Zofia Ciesielska.

W sierpniu 2016 roku odbył się w Krakowie XVIII Zjazd Polaków z Indii w latach 1942 do 1948.  Przyjechało kilkadziesiąt osób z różnych krajów świata, a też z Polski, tych, którzy jako dzieci uratowani przez Armię Gen. Andersa mogli opuścić ZSRR i znaleźli gościnne miejsce w Indiach. W Krakowie, w naszym Oddziale Związku Sybiraków, jest kilka osób z taką przeszłością. Szczególnie czynny w pracach zjazdowych był P. Lech Trzaska. Na jego prośbę Kapelan Sybiraków, O. Jerzy Pająk, odprawił Msze św. na początek i na zakończenie Zjazdu. W pierwszym dniu, prezes Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, Aleksandra Szemioth, przywitała zebranych w imieniu krakowskich Sybiraków. P. Barbara Łuczyńska z naszego Zarządu zorganizowała udział harcerzy z Krzęcina w kończącym Zjazd ognisku harcerskim. Spotkanie dwóch pokoleń harcerskich było bardzo udane. 

Skład Zarządu VI kadencji, w ciągu ostatniego czasu, uległ znaczącemu zmniejszeniu – kilku członków musiało wycofać się z pracy z powodu złego stanu zdrowia. Są to p. Ewa Janowiec i pp. Roman
Szablowski i Kazimierz Szymański, obecnie także zachorował p. Leopold Walczewski. Inni również mają poważne kłopoty zdrowotne. Ze smutkiem informujemy o niedawno zmarłych Osobach: W maju 2015 roku zmarł śp. Janusz Żuławski, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i wieloletni aktywny członek Komisji Historycznej. W sierpniu 2016r. zmarł ś. p. Jerzy Płachta Płatowicz – członek Zarządu w kilku poprzednich kadencjach, w ostatniej należał do Komisji Rewizyjnej. W lipcu tego roku pożegnaliśmy także śp. Bolesława Hofbauera, który był w Zarządzie w jednej z pierwszych Kadencji.

Żegnamy Ich z żalem i z wdzięcznością za pracę, jaką służyli nasze] sybirackiej społeczności – niech odpoczywają w pokoju.

Podsumowując działalność Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków w okresie od września 2011 do 'września 2016 roku można stwierdzić, iż była ona prowadzona poprawnie i w miarę sił
skutecznie. Celem było służenie pomocą i radą członkom Związku, a także przekazywanie wiedzy o zesłaniach syberyjskich, zwłaszcza dla młodzieży, ·Jako ważną sprawę traktowaliśmy zachowanie własnej pamięci o syberyjskiej przeszłości, czemu służyły obchodzone uroczyście rocznice.

Dalsza praca, już nowego Zarządu, będzie przypuszczalnie prowadzona w podobny sposób. Ważnym jest, aby znaleźli się ludzie do jej wykonania, którym wystarczy do tego chęci, sił i zdrowia.

Wszystkim członkom ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz osobom spoza tego gremium, ale aktywnym w działaniach dla naszego środowiska – składam wyrazy uznania oraz
serdeczne podziękowanie za ich ofiarną i całkowicie bezinteresowną
pracę.

Osobno pragnę wyrazić wdzięczność i podziękowanie naszemu Kapelanowi, Ojcu Jerzemu Pająkowi, który jest na wszystkich sybirackich uroczystościach i pielgrzymkach, modli się w naszych intencjach i wygłasza piękne, religijno – patriotyczne kazania. Dziękujemy także wszystkim Ojcom i Braciom Kapucynom, którzy gościnnie przyjmują Sybiraków w swoim krakowskim klasztorze i kościele już tak wiele lat-od początku działania tutejszego Oddziału Związku Sybiraków.

Kraków, wrzesień 2016 r.