Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie w okresie VIII kadencji (2016-2020/22 r.)

Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie w dniu 24 września 2016 r. wybrano i ukonstytuował się Zarząd w składzie:

 1. Aleksandra Szemioth – Prezes
 2. Krystyna Wierzbicka – Vice prezes
 3. Józef Kołodziej               – Vice prezes
 4. Leopold Walczewski       – członek Zarządu
 5. Janina Bober                   – Sekretarz
 6. Krystyna Danuta Głuszek – Skarbnik
 7. Lidia Świdrak                   – członek Zarządu
 8. Lech Trzaska                    –       j. w.
 9. Ludmiła Dąbrowska       –         j. w.
 10. Władysława Maria Pietras –      j. w.
 11. Stefan Lubelski                 –       j. w.
 12. Barbara Łuczyńska           –       j. w.
 13. Jadwiga Turowska          –         j. w.
 14. Danuta Trylska Siekańska –      j. w.
 15. Zdzisław Cnotka             –         j. w.
 16. Wanda Puszko-Tarnawska –     j. w.

Komisja Rewizyjna:

 1. Tadeusz Bajwoluk – Zastępca Przewodniczacej
 2. Stanisława Herman – Przewodnicząca
 3. Irena Pirowska – Członek
 4. Halina Kulig – Członek

Oraz Sąd Koleżeński:

 1. Liberta Jurkin Chlipała – Przewodniczacy
 2. Liwiusz Matus – Członek
 3. Lidia Świdrak – Członek

Na pierwszym zebraniu nowego Zarządu ukonstytuowały się komisje:

Komisja Organizacyjna w składzie: Krystyna Danuta Głuszek, Lidia Świdrak, Zdzisław Cnotka i okazjonalnie Aleksandra Szemioth.

Komisja Charytatywna – Jadwiga Turowska, Danuta Trylska Siekańska, Ludmiła Dąbrowska.

Komisja Historyczna – Aleksandra Szemioth, Leopold Walczewski,  Lech Trzaska.

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień – Wanda Puszko-Tarnawska i Józef Kołodziej

Zespół redakcyjny Informatora „Sybirak” – Krystyna Wierzbicka, Aleksandra Szemioth okazjonalnie też inne osoby.

Poczet Sztandarowy – Tadeusz Sobaszek, Stanisław Libura,  Stanisław Majcher, Janina Majcher i Zdzisław Cnotka.

Specjalne podziękowania należą się Pani Janinie Majcher, która opiekując się sztandarem i jego akcesoriami, w razie potrzeby stawała z szarfą w poczcie.

Inne osoby z Zarządu przyjęły na siebie różne zadania:

Stronę internetową naszego Oddziału Związku Sybiraków prowadzę Ja.

P. Barbara Łuczyńska zajęła się współpracą ze Szkołą Podstawową w Krzęcinie, a w szczególności  z harcerzami.

P. Stefan Lubelski podjął się prowadzenia w Szkołach Ogólnokształcących prelekcji na temat zesłań i deportacji Polaków na Syberię, a także w godzinach otwarcia biura przyjmowania składek członkowskich.

P. Janina Bober pełniąc funkcję Sekretarza Zarządu kierowała pracą naszego biura, załatwiała formalności związane z przyjęciem nowych członków oraz wszystkie formalności związane z przyznawaniem rent wdowich po zmarłych sybirakach, a także inne sprawy personalne naszych członków.

P. Krystyna Wierzbicka pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu zajmowała się obsługą komputerową naszego biura. Niestety zaraz na początku kadencji z powodu złego stanu zdrowia zrezygnowała z pracy w Zarządzie, a obowiązki obsługi komputerowej biura oraz strony Internetowej przejąłem Ja.

P. Krystyna Głuszek pełniąc funkcję Skarbnika i będąc członkiem Komisji Organizacyjnej zajmowała się organizacją corocznych spotkań opłatkowych Sybiraków oraz organizacją pielgrzymek Sybiraków do Częstochowy i Czernej.
Jako skarbnik, bardzo odpowiedzialnie zajmowała się sprawami finansowymi Związku. Podobnie sumiennie swoje obowiązki pełniła Pani P. Władysława. Maria Pietras, która zajmowała się przyjmowaniem składek i  była odpowiedzialna za sprawy kasowe naszego Oddziału Związku.

P. Aleksandra Szemioth jako Prezes kierowała pracą Zarządu, współpracowała z innymi organizacjami i instytucjami w Krakowie, była też członkiem Prezydium w Zarządzie Głównym Związku Sybiraków i pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Historycznej.

A ponadto nieprzerwanie od roku 1989 zajmowała sięredagowaniem Informatora ,,Sybirak”. W bieżącej kadencji ukazało się 12 jego numerów (od początku 89), kolejny 90 numer ukaże się po wyborach.

Oprócz bieżących informacji i komunikatów w „Sybiraku” w rubryce „Kalendarium” są zamieszczane sprawozdania z pielgrzymek i uroczystości organizowanych przez nasz Związek oraz przez władze Krakowa lub  środowiska kombatanckie z okazji rocznic i wydarzeń historyczno- patriotycznych.

W „Sybiraku” publikowane są również krótkie okolicznościowe artykuły lub wspomnienia, pisane przez naszych członków –  Barbarę Łuczyńską, Lecha Trzaskę, Wandę Puszko-Tarnawską i innych . Oprócz „Sybiraka” ważnym środkiem przekazu informacji jest też nasza strona internetowa.

Komisja organizacyjna – Dzięki pracy Zarządu i Komisji Organizacyjnej  członkowie naszego Oddziału uczestniczyli w licznych uroczystościach rocznicowych takich jak:

 • Wybuchu II wojny światowej (wrzesień)
 • Deportacji Polaków na Syberię (luty, kwiecień, maj, czerwiec)
 • Zbrodni Katyńskiej (kwiecień)
 • Odzyskania niepodległości (listopad)
 • Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
 • Powstań Narodowych (listopad, styczeń)
 • Katastrofy Gibraltarskiej (lipiec) i  innych uroczystości.

W większości tych uroczystości udział brał poczet sztandarowy naszego Oddziału

Oprócz w/w uroczystości Komisja organizowała coroczny Opłatek Sybiraków, Pielgrzymki Sybiraków na Jasną Górę oraz Pielgrzymki  do Czernej gdzie znajduje się sanktuarium Patrona Sybiraków św. Rafała Kalinowskiego. Niestety w latach 2020 i 2021 ze względu na pandemię, obydwie wymienione pielgrzymki się nie odbyły.

Od wielu lat dzięki staraniom Pani Aleksandry Szemioth i Pani Barbary Łuczyńskiej nasz Związek ściśle współpracuje ze Szkołą w Krzęcinie.

Obecnie wzajemne relacje i kontakty są bardzo przyjazne – Harcerze  z Krzęcina biorą udział w naszych uroczystościach w Krakowie, a nasi członkowie uczestniczą, w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Szkołę.

Co roku 17 września obchodziliśmy uroczyście Dzień Sybiraka. Uroczystość rozpoczyna Msza św.  w Bazylice Mariackiej, po czym pochód, z pocztami sztandarowymi na czele przechodzi na plac O. Studzińskiego, pod Krzyż Katyński i tablicę Pamięci Zesłańców Sybiru gdzie składane są wiązanki kwiatów i zapalane są znicze. W tym Dniu Sybiracy spotykają się też tradycyjnie w klasztorze OO. Kapucynów – na Mszy św. i pod naszą tablicą pamiątkową w krużganku Kaplicy Loretańskiej.

W tym roku wspólnie z Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich 10 lutego br. obchodziliśmy 82 rocznice I deportacji Polaków na Syberię oraz 13 kwietnia rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Komisja Charytatywna zajmowała się opiniowaniem podań o zapomogi dla uboższych naszych członków oraz wdów po Sybirakach. Komisja również opiniowała wnioski o wyższe zapomogi, kierowane do Opieki Społecznej. Członkowie Komisji wizytowali chorych Sybiraków w Domach Opieki Społecznej, a także z ramienia Zarządu uczestniczyli w wielu pogrzebach naszych zmarłych Sybiraków.

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień- przygotowywała wnioski o nadanie odznaczeń, na podstawie których w okresie sprawozdawczym przyznano:

Honorowe Odznaki Sybiraka – dla 9 osób

Srebrne Odznaki Zasłużonego dla Związku Sybiraków – dla 4 osób

Złote Odznaki Zasłużonego dla Związku Sybiraków – dla 6 osób

Medale Pro Patria dla 12   osób.

Komisja Historyczna – W okresie minionej kadencji Komisja Historyczna pracowała głównie jednoosobowo dzięki działaniu Pani Aleksandry Szemioth. Pozostali bowiem członkowie, krótko po rozpoczęciu kadencji z braku sił i zdrowia zaprzestały pracy w Komisji. Głównym kierunkiem działań Komisji było upowszechnianie prawdy historycznej o losach Sybiraków wśród młodzieży szkolnej i akademickiej, a także dorosłych Polaków poprzez organizowanie wystaw, spotkań i prelekcji wygłaszanych przez śp. Aleksandrę Szemioth i śp. Lecha Trzaskę, P. Barbarę Łuczyńską i P. Stefana Lubelskiego i innych członków Zarządu.

Owocną w tym zakresie okazała się też współpraca  naszego Związku z Instytutem Pamięci Narodowej i z Centrum Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W Wyniku tej współpracy pracownicy Centrum mają dostęp do naszych zbiorów historycznych, a duża ich część znajduje się na stałej ogólnie dostępnej wystawie w siedzibie Centrum w Forcie Skotniki.

Komisja dzięki usilnym staraniom Pani Aleksandry Szemioth, przy znaczącym wsparciu Pani Joanny Florkiewicz-Kamieniarczyk, uzyskała z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację, dzięki której zostały wydane  kolejne tomy książek 17 i 18 z serii „Tak było … Sybiracy”.

Zarząd Oddziału – W okresie mijającej kadencji Zarząd odbył 42  protokółowane posiedzenia na, których podjęto kilkanaście prawomocnych uchwał dotyczących spraw finansowych oraz wszelkich innych działań organizacyjnych, a w szczególności dotyczących:

– przyznawania zapomóg potrzebującym członkom Oddziału,

– ustalania wydatków na  corocznie spotkania, uroczystości i pielgrzymki,

– przygotowania i organizacji cyklicznych uroczystości rocznicowych Związku.

– udziału Sybiraków w uroczystościach religijno-patriotycznych organizowanych     przez władze samorządowe i państwowe,

– rozpatrywania bieżących spraw zgłaszanych przez członków Oddziału.

Biuro Zarządu do końca 2019 roku było czynne 2 razy w tygodniu tj. we wtorki
i czwartki w godzinach od 12 do 14. Natomiast od kwietnia 2020 roku ze względu na pandemię Covid 19 biuro do chwili obecnej jest czynne tylko we wtorki. Działalność biura w okresie pandemii była, w zależności od intensywności zakażeń kilkakrotnie zawieszana. Najdłużej biuro było nieczynne w czasie II i III fali zakażeń tj. od października 2020 do maja 2021 r.

Śmierć Pani Prezes Aleksandry Szemioth w tym okresie, a także okres pandemii sprawiły, że planowane zwołanie na wiosnę 2021 r. Walnego Zebrania i wybory nowego Zarządu się nie odbyły.
Skład Zarządu w  okresie mijającej kadencji, uległ znaczącemu zmniejszeniu, gdyż jak już wspomniałem wcześniej 4 osoby zmarły, a 3 osoby wycofało się z pracy z powodu złego stanu zdrowia zaraz na początku kadencji. Była to P. Krystyna Wierzbicka, P. Lidia Świdrak i Pan Zbigniew Cnotka. W sierpniu 2021 r. ze względu na stan zdrowia z pracy w Zarządzie zrezygnowała P. Maria Władysława Pietras i Skarbnik P. Krystyna Głuszek. Znacząco zmalała też liczba członków, bowiem zmarło ok. 130 osób. Jest to liczba przybliżona, gdyż nie wszystkie rodziny zgłaszają nam odejście swoich bliskich.

Żegnamy ich wszystkich z wielkim smutkiem – niech spoczywają w pokoju.

Dlatego w celu uzupełnienia i wzmocnienia składu osobowego Zarządu na posiedzeniu  w dniu 25 maja 2021 r. zgodnie z & 19 ust. 3 Statutu Związku Sybiraków z dnia 17 września 2020, podjęto uchwałę o dokooptowaniu do pracy w Zarządzie dwie nowe osoby będące potomkami Sybiraków tj. Pana Piotra Stefańskiego i Pan Michała Bursę.

W wyniku głosowania uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.
Pan Michał Bursa zadeklarował chęć udziału w pracach Komisji Historycznej.

Pan Piotr Stefański podjął obowiązki związane z redagowaniem (wspólnie z zespołem redakcyjnym) i przygotowaniem do druku naszego informatora „Sybirak”.

Dzięki Jego działaniom wydane zostały dwa ostatnie numery Sybiraka tj. 88 – 89, a kolejny jest w przygotowaniu i ukaże się po wyborach. W okresie mijającej kadencji do naszego Związku przyjęto 25 nowych członków, w tym 4 członków wspierających. Obecnie liczba członków naszego Oddziału na dzień 23 kwiecień 2022r. wynosi 297 osób.

Podsumowując działalność Zarządu krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków w okresie sprawozdawczym 2016-2022 można stwierdzić, iż była ona w pełni zgodna ze Statutem Związku i polegała głównie na świadczeniu wszelkiej pomocy członkom Związku znajdującym się w trudnej życiowej sytuacji oraz na przekazywaniu wiedzy o zesłaniach syberyjskich młodzieży, a także dorosłym Polakom. Z wielką troską traktowaliśmy pamięć o syberyjskiej przeszłości, o czym świadczą wymienione wcześniej   liczne uroczystości rocznicowe obchodzone przez Sybiraków.
Dalsza praca, już nowego Zarządu, będzie przypuszczalnie prowadzona w podobny sposób. Ważnym jest, abyśmy dzisiaj wybrali ludzie chętnych do jej kontynuowania, którym wystarczy do tego zapału, sił i zdrowia.
Kończąc wszystkim członkom ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz osobom spoza tego gremium, ale aktywnym w działaniach dla naszego środowiska — składam wyrazy uznania oraz serdeczne podziękowanie za ich ofiarną i całkowicie bezinteresowną pracę.
Osobno pragnę wyrazić wdzięczność i podziękowanie naszemu Kapelanowi, Ojcu Jerzemu Pająkowi, który jest na wszystkich sybirackich uroczystościach, pielgrzymkach i modli się w naszych intencjach, wygłaszając piękne, religijno-patriotyczne kazania. Dziękujemy także wszystkim  Ojcom i Braciom Kapucynom, za udostępnienie Sali na dzisiejsze zebranie i za gościnne przyjmowanie Sybiraków w swoim krakowskim klasztorze i kościele od początku działania krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków.

Kraków –  kwiecień 2022r.